ศาสตร์ของพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

แสดงหนังสือทั้งหมด

การร่วมแรงร่วมใจกันเป็นปัจจัยสู่ความสำเร็จที่สำคัญ

[2018-07-19 09:32:03]
ปัญหาและความท้าทายต่างๆ ที่โลกต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงด้านอาหาร การขาดแคลนน้ำ หรือพลังงานสะอาด เป็นปัญหาใหญ่และหนักหนาเกินกว่าที่ใครหรือองค์กรใด...
อ่านต่อ