ศาสตร์ของพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

แสดงหนังสือทั้งหมด

การกำกับดูแลกิจการที่ดีและภาวะผู้นำเพื่อสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจ

[2018-03-16 15:46:24]
องค์กรธุรกิจที่ปรารถนาจะเติบโตอย่างยั่งยืนจำเป็นต้องมีการปรับตัวในหลายๆ ด้าน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวเร็ว ภาคที่สองของหนังสือ THAILAND’S...
อ่านต่อ