ศาสตร์ของพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

แสดงหนังสือทั้งหมด

Systems Thinking for Social Change

[2018-05-17 11:17:18]
ในสังคมหรือองค์กรทั่วไป บ่อยครั้งที่ความพยายามและความตั้งใจจริงในการแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งกลับทำให้ปัญหานั้นเกิดขึ้นอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่า หรือยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น...
อ่านต่อ