ศาสตร์ของพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

แสดงหนังสือทั้งหมด

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)

[2018-06-18 18:21:55]
ห่วงโซ่อุปทาน หมายถึงกระบวนการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในการผลิตสินค้าหรือบริการ นับตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การขนส่งวัตถุดิบมายังแหล่งผลิต กระบวนการผลิต...
อ่านต่อ