หนังสือทั้งหมด

พอเพียงเพื่อยั่งยืน : รวมผลงานวิจัยของมูลนิธิมั่นพัฒนา ปี 2560

หมวดหมู่ : ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน > การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ผู้แต่ง :
คำสำคัญ :

การพัฒนาอย่างยั่งยืน  การพัฒนาที่ยั่งยืน  เศรษฐกิจพอเพียง  ความพอเพียง  โครงการปิดทองหลังพระ  ระเบิดจากข้างใน  การพัฒนาคน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาชาวบ้าน  ผู้นำชุมชน  การพัฒนาชุมชน  การพัฒนาชนบท  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  การเกษตร  เกษตรกรรม  เกษตรทฤษฎีใหม่  เกษตรผสมผสาน  เกษตรกร  กิจกรรม  ภาคีเครือข่าย  การจัดการองค์ความรู้  การจัดการความรู้  การแบ่งปันองค์ความรู้  การจัดเก็บองค์ความรู้  การประยุกต์ใช้องค์ความรู้  แรงจูงใจ  ความสัมพันธ์  ความเกี่ยวพัน  ความไว้ใจ  การสร้างกิจวัตร  ความเป็นเจ้าของ  การสนับสนุน  ภาวะผู้นำ  ความใฝ่รู้  ทางเชื่อมเสมือน  ภูมิสังคม  การบ่งชี้  การจัดการ  การถ่ายทอด  ระบบสารสนเทศ  เครือข่ายภูมิปัญญา  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  การมีภูมิคุ้มกัน  ความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  ความร่วมมือ  น่าน  นักวิจัย  งานวิจัย  วิจัยชุมชน  การศึกษาชุมชน  การแก้ปัญหาความยากจน  หมู่บ้านโคกล่าม  หมู่บ้านแสงอร่าม  ความดี  ข้าวกล้องอินทรีย์  โรงเรียนคุณธรรม  โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง  บ้านใหม่สันติ  เว็บไซต์  การจัดการวัฒนธรรมองค์กร  การจัดการทรัพยากรมนุษย์  การจัดการการตลาด  องค์กรธุรกิจ  ธุรกิจขนาดกลาง  ธุรกิจขนาดย่อม  SMEs  การจัดการการผลิต  การจัดการบริการ  นวัตกรรม  เทคโนโลยี  การเงิน  การลงทุน  การจัดการความเสี่ยง  ทุนนิยม

 

มูลนิธิมั่นพัฒนาได้รวบรวมผลงานจากโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ 4 เรื่อง ไว้ในหนังสือเล่มนี้ อันได้แก่

1) โครงการถอดบทเรียนกระบวนการจัดการองค์ความรู้และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาโครงการปิดทองหลังพระฯ

2) โครงการการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนบ้านใหม่สันติแบบบูรณาการ โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3) โครงการวิจัยและพัฒนาเรื่องการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และความเข้มแข็งของชุมชนสู่คุณธรรมจริยธรรมและเศรษฐกิจพอเพียง

4) โครงการจัดทำสื่อการสอนเพื่อพัฒนาตนเองและองค์กรผ่านทางเว็บไซต์ตามมาตรฐานองค์กรธุรกิจตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

UNISEARCH JOURNAL ฉบับพิเศษ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : พระมหากษัตริย์นักพัฒนา
ผู้แต่ง :
คำสำคัญ :

การพัฒนาเศรษฐกิจ  การพัฒนาสังคม  การพัฒนาชนบท  ภูมิสังคม  การพัฒนาเชิงพื้นที่  การพัฒนาอย่างยั่งยืน  การแก้ปัญหาความยากจน  มูลนิธิโครงการหลวง  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง  โรงงานหลวง  การแปรรูปอาหาร  ดอยคำ  การเกษตร  เกษตรกร  เศรษฐกิจพอเพียง  ความพอเพียง  ภาคเหนือ  การแพทย์  การสาธารณสุข  มูลนิธิอานันทมหิดล  ทุนอานันทมหิดล  สถาบันราชประชาสมาสัย  เรือเวชพาหน์  หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน  แพทย์อาสา  พอ.สว.  การอนุรักษ์ป่าไม้  การฟื้นฟูป่าไม้  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ  ระบบป่าเปียก  อ่างเก็บน้ำ  อ่างพวง  การพัฒนาดิน  หญ้าแฝก  การพัฒนาการเกษตร  เกษตรกร  ธนาคารโค-กระบือ  การพัฒนาโคนม  ฟาร์มโคนม  โคนมพระราชทาน  พลังงานทดแทน  พลังงานชีวภาพ  เชื้อเพลิงชีวภาพ  พลังงานน้ำ  พลังงานแสงอาทิตย์  พลังงานลม  หุ่นยนต์ทางการแพทย์  โรคหลอดเลือดสมอง  การบริหารจัดการน้ำ  การแก้ปัญหาน้ำท่วม  การแก้ปัญหาอุทกภัย  โครงการบรรเทาอุทกภัย  การพัฒนาอย่างยั่งยืน  การพัฒนาสังคม  การพัฒนามนุษย์  การพัฒนาคน  การพัฒนาถิ่นฐาน

 

วารสาร Unisearch Journal ฉบับพิเศษ เดือนตุลาคม พ.ศ.2560

จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ผู้แต่ง :
คำสำคัญ :

การพัฒนาแหล่งน้ำ  การบริหารจัดการน้ำ  การแก้ปัญหาภัยแล้ง  โครงการฝนหลวง  ฝนเทียม  น้ำฝน  การอนุรักษ์ป่าไม้  การฟื้นฟูป่าไม้  ธนาคารธรรมชาติ  ฝายชะลอน้ำ  ฝายกั้นน้ำ  ฝายชะลอความชุ่มชื้น  อ่างเก็บน้ำ  การพัฒนาดิน  หญ้าแฝก  ฝายใต้ดินธรรมชาติ  เขื่อน  การเกษตร  เกษตรกรรม  การเกษตรแบบผสมผสาน  การเกษตรทฤษฎีใหม่  เกษตรพอเพียง  การแก้ปัญหาน้ำท่วม  การแก้ปัญหาอุทกภัย  โครงการแก้มลิง  คันกั้นน้ำ  ทางน้ำผ่าน  กังหันน้ำชัยพัฒนา   กังหันน้ำพระราชทาน   กังหันวิดน้ำ   การบำบัดน้ำเสีย   ประตูระบายน้ำ  คลองลัดโพธิ์  แหล่งโอโซนธรรมชาติ  กระเพาะหมู  ป่าชายเลน

 

จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที: องค์ความรู้ด้านการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ นับตั้งแต่ทรงขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ในปี พ.ศ. 2489 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในงานด้านการพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะงานด้านเกษตรกรรม เนื่องจากเป็นอาชีพหลักของคนไทย ตลอด 70 ปี แห่งรัชสมัย ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยือนประชาชนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยแก้ปัญหาการทำกิน ให้คนยากไร้ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ก่อให้เกิดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาตามแนวพระราชดำริที่หลากหลาย เป็นมรดกอันล้ำค่าต่อลูกหลานไทยอย่างหาที่เปรียบมิได้

หนังสือเล่มนี้จัดทำโดยโครงการ "สานต่อที่พ่อทำ"  ที่พยายามฉายภาพของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในฐานะนักปฏิบัติที่ยอดเยี่ยม ทรงมองไปยังเส้นทางในอนาคตด้วยวิสัยทัศน์ที่น่าอัศจรรย์ รูปแว่นตาบนปกหนังสือ คือ ตัวแทนของพระองค์ ที่ผู้จัดทำได้ลดทอนรายละเอียดลงจนเหลือเพียงสัญลักษณ์แทนมุมมอง หรือวิสัยทัศน์ ของพระองค์ อันเป็นมุมมองที่เกิดจากการทรงงานที่สั่งสมประสบการณ์มาหลายทศวรรษ ทรงรวบรวมข้อมูล ลองผิดลองถูกมานับครั้งไม่ถ้วน และทรงกล้าที่จะล้มเหลว เพื่อจะได้เรียนรู้ จนค้นพบวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการใช้ชีวิตในวันนี้และวันข้างหน้า สิ่งนี้เองที่ผู้จัดทำหนังสือเรียกว่า The Vissionary คือ การมองปัญหาให้ลึกซึ้ง กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนงานให้บรรลุผลได้ในที่สุด

นอกจากนี้ ยังสามารถฟังหนังสือเสียง The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต

จากพ็อกเก็ตบุ๊ก...สู่ "The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต" ในรูปแบบหนังสือเสียง เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถติดตาม The Visionary ได้อย่างแท้จริง
มาฟังการกลั่นแนวคิดการทรงงานของในหลวง ร.9 ในฐานะ “คนทำงาน” ที่เปี่ยมไปด้วยวิสัยทัศน์ เล่าผ่านเรื่องราวที่ผ่านการค้นคว้ามาอย่างเข้มข้นตลอด 1 ปี และเรื่องเล่าจากผู้ที่มีโอกาสได้ถวายงานใกล้ชิด มาเป็นคู่มือการทำงานและดำเนินชีวิตที่อ่านง่าย...ใครเอาไปใช้ก็เวิร์ก

พบ 9 แนวคิดผ่านวิสัยทัศน์แต่ละด้านของชีวิตการทำงานตลอด 70 ปี ที่ถูกถ่ายทอดแบบคำต่อคำโดย 9 คนดังได้ที่นี่

พาสปอร์ตส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาโดยนำเสนอบนพื้นฐานทางวิชาการตามกระบวนการ Transformative Learning : Head, Heart, Hand (3 H) และเน้นพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะด้านความคิดสร้างสรรค์ และการคิดวิเคราะห์  จากการที่เด็กและเยาวชนเดินทางไปเรียนรู้ยังสถานที่จริง อีกทั้งยังสอดแทรกเนื้อหาส่งเสริมคุณธรรม ได้แก่ “ทศพิธราชธรรม” และเชื่อมโยงกับคุณธรรม 4.0 คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของประเทศซึ่งเพียบพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรม หรือ เก่ง ดี มีคุณธรรม ตามรอยในหลวงรัชกาล 9 ทั้งนี้ภายในเล่มยังประกอบด้วย คำถามท้าทายการเรียนรู้ ตราประทับ (Stamp) และสติกเกอร์ (Badge) เพื่อบันทึกความก้าวหน้าของการเรียนรู้และแรงบันดาลใจที่ได้จากหนังสือชุดนี้อีกด้วย

หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ผู้แต่ง :
คำสำคัญ :

การอนุรักษ์ป่าไม้  การฟื้นฟูป่าไม้  ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี  การจัดการน้ำ  เขื่อนรัชชประภา  กุ้ยหลินเมืองไทย  อ่างเก็บน้ำบางทรายนวล  สระพวง  พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ  การเกษตร  เกษตรกรรม  เกษตรทฤษฎีใหม่  เกษตรผสมผสาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  การจัดการดิน  การพัฒนาดิน  การอนุรักษ์ดิน  ดินเปรี้ยว  ป่าพรุ  โครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ป่าชายเลน  การแก้ปัญหาน้ำท่วม  การแก้ปัญหาอุทกภัย  การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ  โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  โครงการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง

 

พาสปอร์ตส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาโดยนำเสนอบนพื้นฐานทางวิชาการตามกระบวนการ Transformative Learning : Head, Heart, Hand (3 H) และเน้นพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะด้านความคิดสร้างสรรค์ และการคิดวิเคราะห์  จากการที่เด็กและเยาวชนเดินทางไปเรียนรู้ยังสถานที่จริง อีกทั้งยังสอดแทรกเนื้อหาส่งเสริมคุณธรรม ได้แก่ “ทศพิธราชธรรม” และเชื่อมโยงกับคุณธรรม 4.0 คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของประเทศซึ่งเพียบพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรม หรือ เก่ง ดี มีคุณธรรม ตามรอยในหลวงรัชกาล 9 ทั้งนี้ภายในเล่มยังประกอบด้วย คำถามท้าทายการเรียนรู้ ตราประทับ (Stamp) และสติกเกอร์ (Badge) เพื่อบันทึกความก้าวหน้าของการเรียนรู้และแรงบันดาลใจที่ได้จากหนังสือชุดนี้อีกด้วย

หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา ภาคตะวันออก

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ผู้แต่ง :
คำสำคัญ :

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ป่าชายเลน  การอนุรักษ์ป่าไม้  การฟื้นฟูป่าไม้  โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด  ภูมิปัญญาชาวบ้าน  พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ  ห้องเรียนธรรมชาติ  ค่ายปลูกป่าในใจคน  การจัดการดิน  การพัฒนาดิน  การอนุรักษ์ดิน  มูลนิธิชัยพัฒนา  การจัดการน้ำ  อ่างเก็บน้ำ  โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  การเกษตร  เกษตรกรรม  โรงเรียนกาสรกสิวิทย์  ควาย  กระบือ  วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร

 

พาสปอร์ตส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชาโดยนำเสนอบนพื้นฐานทางวิชาการตามกระบวนการ Transformative Learning : Head, Heart, Hand (3 H) และเน้นพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะด้านความคิดสร้างสรรค์ และการคิดวิเคราะห์  จากการที่เด็กและเยาวชนเดินทางไปเรียนรู้ยังสถานที่จริง อีกทั้งยังสอดแทรกเนื้อหาส่งเสริมคุณธรรม ได้แก่ “ทศพิธราชธรรม” และเชื่อมโยงกับคุณธรรม 4.0 คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของประเทศซึ่งเพียบพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรม หรือ เก่ง ดี มีคุณธรรม ตามรอยในหลวงรัชกาล 9 ทั้งนี้ภายในเล่มยังประกอบด้วย คำถามท้าทายการเรียนรู้ ตราประทับ (Stamp) และสติกเกอร์ (Badge) เพื่อบันทึกความก้าวหน้าของการเรียนรู้และแรงบันดาลใจที่ได้จากหนังสือชุดนี้อีกด้วย

หนังสือ “เสด็จสู่แดนสรวง : ศิลปะ ประเพณี และความเชื่อในงานพระบรมศพและพระเมรุมาศ” จัดทำขึ้นเพื่อเป็นหนังสือวิชาการว่าด้วยพระราชพิธีพระบรมศพและพระเมรุมาศในมุมของประวัติศาสตร์ ศิลปะโบราณคดี และคติความเชื่อที่ว่าด้วยความตาย โดยเนื้อหาภายในหนังสือเล่มนี้เป็นบทความที่เขียนโดยคณาจารย์ นักวิชาการ นักเขียนที่มีความรู้ความเข้าใจเชิงลึก และมีความเชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม มานุษยวิทยา โดยมี ผศ.พิพัฒน์ กระแจะจันทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับหน้าเป็นบรรณาธิการ ทำให้หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่มีคุณค่าอย่างยิ่งต่อการเรียนประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมของไทย

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นด้วยสำ นึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุด มิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ และด้วยตระหนักในความสำคัญของการเผยแพร่แนวคิดอันประเสริฐยิ่งของพระองค์ 

ปราชญ์ทั้ง 8 ท่าน ในหนังสือเล่มนี้คือตัวแทนปราชญ์ของแผ่นดินอีกนับร้อยนับพันคน ที่มีในหลวง รัชกาลที่ 9 “จอมปราชญ์” เป็นแรงบันดาลใจ และมีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเข็มทิศนำทางการดำเนินชีวิต

ปราชญ์ทั้ง 8 ท่าน คือตัวแทนของผู้นำแห่งยุคฯ รุ่นที่1 กว่า 260 คน ที่ล้วนมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำตามปณิธานความดีถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 ผ่านกระบวนการ “คิด-ทำ-นำ-เปลี่ยน” โดยเริ่มต้นจากตนเอง ครอบครัว และชุมชน ตามศักยภาพและกำลังของแต่ละคน

สิ่งสำคัญที่สุด นี่คืออีก 8 เรื่องราวชีวิตที่ยืนยันว่าการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำไปสู่ความสุขของตนเองครอบครัวและชุมชนอย่างยั่งยืนได้จริง