หนังสือทั้งหมด

หนังสือเวทีมั่นพัฒนา (ปีที่ 2)  เป็นการรวบรวมบทความเวทีมั่นพัฒนาซึ่งถูกเผยแพร่ผ่านหนังสือพิมพ์และเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ เป็นประจำทุกสัปดาห์โดยนำเสนอให้เห็นถึงโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิมั่นพัฒนา และภาคีเครือข่าย ในปี 2560 ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 4 มิติ

ได้แก่ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ทั้งในระดับ ชุมชน ประเทศ และสากล ตลอดจนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมทั้งเชื่อมโยงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามองค์การสหประชาชาติ (17 SDGs) เพื่อก่อให้เกิดการรับรู้ และความเข้าใจต่อเรื่องดังกล่าวสามารถเป็นต้นแบบในการนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในวงกว้างต่อไป

สามารถติดตามคอลัมน์เวทีมั่นพัฒนาได้ทางหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หน้า 15 (ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม) ทุกวันจันทร์ ทางเว็บไซต์มูลนิธิมั่นพัฒนา www.tsdf.or.th  และเฟซบุ๊กมูลนิธิมั่นพัฒนา facebook.com/tsdf.thailand

หนังสือเล่มนี้จัดทำโดยโครงการ "สานต่อที่พ่อทำ"  ที่พยายามฉายภาพของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในฐานะนักปฏิบัติที่ยอดเยี่ยม ทรงมองไปยังเส้นทางในอนาคตด้วยวิสัยทัศน์ที่น่าอัศจรรย์ รูปแว่นตาบนปกหนังสือ คือ ตัวแทนของพระองค์ ที่ผู้จัดทำได้ลดทอนรายละเอียดลงจนเหลือเพียงสัญลักษณ์แทนมุมมอง หรือวิสัยทัศน์ ของพระองค์ อันเป็นมุมมองที่เกิดจากการทรงงานที่สั่งสมประสบการณ์มาหลายทศวรรษ ทรงรวบรวมข้อมูล ลองผิดลองถูกมานับครั้งไม่ถ้วน และทรงกล้าที่จะล้มเหลว เพื่อจะได้เรียนรู้ จนค้นพบวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการใช้ชีวิตในวันนี้และวันข้างหน้า สิ่งนี้เองที่ผู้จัดทำหนังสือเรียกว่า The Vissionary คือ การมองปัญหาให้ลึกซึ้ง กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนงานให้บรรลุผลได้ในที่สุด

นอกจากนี้ ยังสามารถฟังหนังสือเสียง The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต

จากพ็อกเก็ตบุ๊ก...สู่ "The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต" ในรูปแบบหนังสือเสียง เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถติดตาม The Visionary ได้อย่างแท้จริง
มาฟังการกลั่นแนวคิดการทรงงานของในหลวง ร.9 ในฐานะ “คนทำงาน” ที่เปี่ยมไปด้วยวิสัยทัศน์ เล่าผ่านเรื่องราวที่ผ่านการค้นคว้ามาอย่างเข้มข้นตลอด 1 ปี และเรื่องเล่าจากผู้ที่มีโอกาสได้ถวายงานใกล้ชิด มาเป็นคู่มือการทำงานและดำเนินชีวิตที่อ่านง่าย...ใครเอาไปใช้ก็เวิร์ก

พบ 9 แนวคิดผ่านวิสัยทัศน์แต่ละด้านของชีวิตการทำงานตลอด 70 ปี ที่ถูกถ่ายทอดแบบคำต่อคำโดย 9 คนดังได้ที่นี่

หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ผู้แต่ง :
คำสำคัญ :

การอนุรักษ์ป่าไม้  การฟื้นฟูป่าไม้  ป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรี  การจัดการน้ำ  เขื่อนรัชชประภา  กุ้ยหลินเมืองไทย  อ่างเก็บน้ำบางทรายนวล  สระพวง  พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ  การเกษตร  เกษตรกรรม  เกษตรทฤษฎีใหม่  เกษตรผสมผสาน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  การจัดการดิน  การพัฒนาดิน  การอนุรักษ์ดิน  ดินเปรี้ยว  ป่าพรุ  โครงการไม้ดอกเมืองหนาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ป่าชายเลน  การแก้ปัญหาน้ำท่วม  การแก้ปัญหาอุทกภัย  การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ  โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  โครงการบริหารจัดการป่าพรุโต๊ะแดง

 

หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา ภาคตะวันออก

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ผู้แต่ง :
คำสำคัญ :

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ป่าชายเลน  การอนุรักษ์ป่าไม้  การฟื้นฟูป่าไม้  โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด  ภูมิปัญญาชาวบ้าน  พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ  ห้องเรียนธรรมชาติ  ค่ายปลูกป่าในใจคน  การจัดการดิน  การพัฒนาดิน  การอนุรักษ์ดิน  มูลนิธิชัยพัฒนา  การจัดการน้ำ  อ่างเก็บน้ำ  โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  การเกษตร  เกษตรกรรม  โรงเรียนกาสรกสิวิทย์  ควาย  กระบือ  วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร

 

คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

หมวดหมู่ : พระมหากษัตริย์นักพัฒนา
ผู้แต่ง :
คำสำคัญ :

คำศัพท์  การพระราชพิธี  ราชประเพณี  เครื่องประกอบพระราชพิธี  ศิลปกรรม  สถาปัตยกรรม

 

รายงานการถอดบทเรียนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคธุรกิจเอกชนของ 7 องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ และเครือข่าย (Supply Chain)

หมวดหมู่ : ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน > การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้แต่ง :
คำสำคัญ :

ความพอเพียง  การพัฒนาอย่างยั่งยืน  การพัฒนาชุมชน  กิจกรรมเพื่อสังคม  ความสมดุล  ภาคธุรกิจ   ธุรกิจขนาดใหญ่   องค์กร  บริษัทปูนซิเมนต์ไทย  เครือซิเมนต์ไทย  เอสซีจี  SCG  บริษัทปตท.  บริษัทบางจาก  คอร์ปอเรชั่น  บริษัทซีพี  CP  เครือเบทาโกร  บริษัทไทยโตชิบาอุตสาหกรรม  กลุ่มมิตรผล  บริษัทพาเลท  เมกเกอร์  กรุ๊ป  บริษัทเอนเนอร์ยี่  คอมเพล็กซ์  บริษัทบางจากไบโอฟูเอล  บริษัทพรีเมี่ยม  ออยล์  ปาล์ม  บริษัทศรีนานาพร  ร้านธีรภัทร์อาหารและสุขภาพสัตว์  บริษัทเวสเทิร์น  ดิจิตอล  บริษัทวิศวกรรมเคมี  บริษัท  ก.เกียรติชัยพัฒนาขนส่ง