หนังสือทั้งหมด

รายงานการถอดบทเรียนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภาคธุรกิจเอกชนของ 7 องค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ และเครือข่าย (Supply Chain)

หมวดหมู่ : การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้แต่ง :
คำสำคัญ :

ความพอเพียง  การพัฒนาอย่างยั่งยืน  การพัฒนาชุมชน  กิจกรรมเพื่อสังคม  ความสมดุล  ภาคธุรกิจ   ธุรกิจขนาดใหญ่   องค์กร  บริษัทปูนซิเมนต์ไทย  เครือซิเมนต์ไทย  เอสซีจี  SCG  บริษัทปตท.  บริษัทบางจาก  คอร์ปอเรชั่น  บริษัทซีพี  CP  เครือเบทาโกร  บริษัทไทยโตชิบาอุตสาหกรรม  กลุ่มมิตรผล  บริษัทพาเลท  เมกเกอร์  กรุ๊ป  บริษัทเอนเนอร์ยี่  คอมเพล็กซ์  บริษัทบางจากไบโอฟูเอล  บริษัทพรีเมี่ยม  ออยล์  ปาล์ม  บริษัทศรีนานาพร  ร้านธีรภัทร์อาหารและสุขภาพสัตว์  บริษัทเวสเทิร์น  ดิจิตอล  บริษัทวิศวกรรมเคมี  บริษัท  ก.เกียรติชัยพัฒนาขนส่ง

 

พัฒนบริหารศาสตร์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน

หมวดหมู่ : หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้แต่ง :
คำสำคัญ :

การพัฒนาอย่างยั่งยืน  เศษฐกิจพอเพียง  ความพอเพียง  การพัฒนาเศรษฐกิจ  คุณธรรม  จิตสำนึกของความพอเพียง  เศรษฐศาสตร์  การจัดการข้อมูล  ตัวชี้วัด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การจัดทำงบประมาณ  การบริหารงบประมาณ  การเกษตร  เกษตรกรรม  เกษตรอินทรีย์  แนวคิดการจัดการทรัพยากรร่วม  การจัดการป่าชุมชน  การพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน  พลังงานหมุนเวียน  ชีวมวล  อ้อย  น้ำตาล  การถอยห่างจากการบริโภค  ญี่ปุ่นร่วมสมัย  สังคมบริโภคนิยม  การสื่อสาร  อภิปรัชญา  ปรัชญาสัจจะนิยม  ภาษาธรรม  นิเวศน์แนวลึก  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  นิด้า

 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน: จากบริบทของสังคมไทยสู่สังคมโลก

หมวดหมู่ : หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้แต่ง : ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
คำสำคัญ :

การพัฒนาอย่างยั่งยืน  เศษฐกิจพอเพียง  ความพอเพียง  องค์การสหประชาชาติ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  นิด้า  วิกฤติต้มยำกุ้ง

 

หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ผู้แต่ง :
คำสำคัญ :

เศรษฐกิจพอเพียง  ความพอเพียง  การเกษตร  เกษตกรรม  เกษตรทฤษฎีใหม่  เกษตรผสมผสาน  บ้านศาลาดิน  พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ  ห้องเรียนธรรมชาติ  การจัดการน้ำ  การบำบัดน้ำเสีย  คลองมหาสวัสดิ์  ชุมชน  โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ  การจัดการดิน  การพัฒนาดิน  การอนุรักษ์ดิน  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  การอนุรักษ์ป่าไม้  การฟื้นฟูป่าไม้  โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ป่าชายเลน  ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง  สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  สวนสมเด็จย่า  สวนพฤกษศาสตร์  สวนสมุนไพร  โครงการโรงงานสกัดน้ำมันพืชและผลิตไบโอดีเซลครบวงจร  พลังงานทางเลือก  พลังงานทดแทน  น้ำมันปาล์ม  น้ำมันเชื้อเพลิง  อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร  โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาชาวบ้าน

 

หนังสือเล่มนี้นำเสนอความก้าวหน้าของประเทศไทยในการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันเป็นพันธกิจร่วมกันของทุกประเทศทั่วโลกในขณะนี้ โดยหนังสือเล่มนี้จะฉายภาพให้เป็นถึงแผนงาน โครงการ และความเป็นผู้นำด้านความคิดริเริ่มเพื่อการพัฒนาของประเทศไทย ที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่เติบโตไปด้วยกัน (Inclusive Growth) ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความสมดุลของการพัฒนาให้กับประเทศ

โครงการพระราชดำริหญ้าแฝก (The Vetiver Grass Project)

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ผู้แต่ง :
คำสำคัญ :

การอนุรักษ์ดิน  การอนุรักษ์น้ำ  หญ้าแฝกลุ่ม  หญ้าแฝกดอน

 

หนังสือชุด ศาสตร์พระราชา ได้น้อมนำโครงการตามพระราชดำริที่เป็นแบบอย่างอันดี ในการศึกษาหลักการทรงงานของพระองค์ท่าน ซึ่งมีหลักการสำคัญคือ  “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพื่อเป็นแรงบันดาลใจที่จะน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมนำหลักคิดและพระราชกรณียกิจของพระองค์ไปศึกษาค้นคว้าและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติสืบไป

หนังสือชุด ศาสตร์พระราชา ได้น้อมนำโครงการตามพระราชดำริที่เป็นแบบอย่างอันดี ในการศึกษาหลักการทรงงานของพระองค์ท่าน ซึ่งมีหลักการสำคัญคือ  “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพื่อเป็นแรงบันดาลใจที่จะน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมนำหลักคิดและพระราชกรณียกิจของพระองค์ไปศึกษาค้นคว้าและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติสืบไป

หนังสือชุด ศาสตร์พระราชา ได้น้อมนำโครงการตามพระราชดำริที่เป็นแบบอย่างอันดี ในการศึกษาหลักการทรงงานของพระองค์ท่าน ซึ่งมีหลักการสำคัญคือ  “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพื่อเป็นแรงบันดาลใจที่จะน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมนำหลักคิดและพระราชกรณียกิจของพระองค์ไปศึกษาค้นคว้าและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติสืบไป