หลักการทรงงาน

The Royal Development Principles of His Majesty King Bhumibol Adulyadej

หมวดหมู่ : หลักการทรงงาน

In running the development works, His Majesty firmly upheld the middle path as the guideline that is suitable to the surrounding conditions and practical. His Majesty was cautiously prudent and sought for the means to develop the country for the sake of the people. Accordingly, his royal development works are valuable and worth following to generate usefulness to individual, community and the nation forever.

หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หมวดหมู่ : หลักการทรงงาน

หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พสกนิกรไม่ว่าจะเชื้อชาติใด ศาสนาใด อยู่ห่างไกลสักเพียงใด ก็มิทรงย่อท้อ เข้าไปช่วยเหลือราษฎร ทั้งด้านสาธารณสุข การศึกษา สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การเกษตร การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้ง ดิน น้ำ ป่าไม้ และพลังงาน หรือแม้กระทั่งการจราจร ทรงคิดค้นหาแนวทางแก้ไข ปัญหาได้อย่างแยบยล

ชุดเผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ ๑ หลักการทรงงาน

หมวดหมู่ : หลักการทรงงาน

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ได้รวบรวม หนังสือที่สำนักงาน กปร. จัดพิมพ์แล้วมาดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติมสาระสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวอย่างของ ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และการทรงงานสานต่อ พระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รวมถึงเรื่องราวการสนองพระราชดำริ ของสำนักงาน กปร. ที่ก่อเกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายกว่า ๔,๐๐๐ โครงการทั่วประเทศ และ การน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใช้ในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมตัวอย่างการประยุกต์ใช้ที่ถูกต้อง ตามคำแนะนำและข้อเสนอแนะของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ซึ่งได้ให้ข้อคิดชี้แนะ การจัดทำเนื้อหาเพื่อใช้ในการเผยแพร่องค์ความรู้สู่การประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาอย่างง่าย ๆ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างรวดเร็วจากผลสำเร็จและตัวอย่างที่ชัดเจนในทุก ๆ ด้าน และทุกมิติ

หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หมวดหมู่ : หลักการทรงงาน

หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พสกนิกรไม่ว่าจะเชื้อชาติใด ศาสนาใด อยู่ห่างไกลสักเพียงใด ก็มิทรงย่อท้อ เข้าไปช่วยเหลือราษฎร ทั้งด้านสาธารณสุข การศึกษา สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การเกษตร การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้ง ดิน น้ำ ป่าไม้ และพลังงาน หรือแม้กระทั่งการจราจร ทรงคิดค้นหาแนวทางแก้ไข ปัญหาได้อย่างแยบยล

เรียนรู้หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หมวดหมู่ : หลักการทรงงาน

1.ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ 2.ระเบิดจากข้างใน 3.แก้ปัญหาที่จุดเล็ก...คือตัวอย่างใน 23 หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงยึดปฏิบัติ โดยหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมไว้เพื่อให้ประชาชนศึกษาและน้อมนำแนวทางของพระองค์ไปปฏิบัติเพื่อเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท อันเป็นแนวทางสายกลาง สอดคล้องกับสังคมไทย และปรับใช้ได้ทุกโอกาส

พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หมวดหมู่ : หลักการทรงงาน

หนังสือเผยแพร่คำบรรยายของนายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขามูลนิธิชัยพัฒนา ที่ได้บรรยายในหัวข้อ “พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ให้กับผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร “การบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ” (บมช. รุ่นที่ 4) เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 55 เพื่อให้เป็นแบบอย่างแก่ผู้ประสงค์จะน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติสืบไป

หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หมวดหมู่ : หลักการทรงงาน

หนังสือรวบรวมหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงยึดการดำเนินงานในลักษณะทางสายกลางที่สอดคล้องกับสิ่งรอบตัวและสามารถปฏิบัติได้จริง พระองค์ทรงมีความละเอียดรอบคอบและทรงค้นหาแนวทางการพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์สูงสุดของประชาชนอย่างแท้จริง หลักการทรงงานทั้งหมดมีคุณค่าและควรยึดเป็นแบบอย่างในการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท สมควรที่จะนำไปปฏิบัติเพื่อให้บังเกิดผลดีต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป

หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หมวดหมู่ : หลักการทรงงาน

หนังสือรวบรวมหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงยึดการดำเนินงานในลักษณะทางสายกลางที่สอดคล้องกับสิ่งรอบตัวและสามารถปฏิบัติได้จริง พระองค์ทรงมีความละเอียดรอบคอบและทรงค้นหาแนวทางการพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์สูงสุดของประชาชนอย่างแท้จริง หลักการทรงงานทั้งหมดมีคุณค่าและควรยึดเป็นแบบอย่างในการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท สมควรที่จะนำไปปฏิบัติเพื่อให้บังเกิดผลดีต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป

จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา : หลักการทรงงาน

หมวดหมู่ : หลักการทรงงาน

หนังสือเล่มหนึ่งในชุด จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา นำเสนอหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สรุปรวบยอดได้จากการปฏิบัติพระราชกรณียกิจแห่งการพัฒนานับแต่เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติในปี 2489 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พสกนิกรทั้งแผ่นดินให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยไม่คำนึงว่าจะเป็นเชื้อชาติใด ศาสนาใด หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกลสักเพียงใดก็ตาม

หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หมวดหมู่ : หลักการทรงงาน

หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นการดำเนินงานในลักษณะทางสายกลาง ที่สอดคล้องวิถีชีวิตสังคมไทย และสามารถปฏิบัติได้จริง โดยทรงเน้น "การพัฒนาคน" เป็นตัวตั้ง ยึดหลักผลประโยชน์ของปวงชน การมีส่วนร่วมตัดสินใจของประชาชน ตลอดจนภูมิสังคม การพึ่งตนเอง โดยดำเนินการอย่างบูรณาการ ที่อาศัยความเข้าใจ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" และ รู้ รัก สามัคคี ของทุกฝ่าย