การอนุรักษ์ผสานการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

หนังสือรวบรวมตัวอย่างหรือต้นแบบการทำงานของมูลนิธิสืบ นาคะเสถียรในผืนป่าตะวันตกซึ่งเป็นพื้นที่คุ้มครองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เกิดจากความมุ่งหวังให้เกิดความรู้ความเข้าใจและให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในการส่งเสริมให้ “คนกับป่า” อยู่ร่วมกันโดยไม่เบียดเบียนผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

แก่งกระจาน ความงามอันบริสุทธิ์ของผืนป่าตะวันตก

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ > การอนุรักษ์ผสานการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ชาวกะหร่างในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนับพันคน ดํารงชีพอยู่อย่างยากลําบากเพราะไม่ใช่แค่เพียงสถานะการเป็นผู้บุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเท่านั้น ในแต่ละวันพวกเขายังต้องใช้ชีวิตอย่างอดอยากขาดแคลน เพราะหมู่บ้านอยู่สูงเกินกว่าจะนําน้ำจากแม่น้ำเพชรขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ จึงเป็นคนกลางประสานงานทุกภาคส่วนเพื่อจัดทําแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดําริ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของชาวบ้าน โดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน คืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนป่าตะวันตก และจะเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาชนกลุ่มน้อย ปัญหาความมั่นคง และส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน