ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

The chapters within this book offer case examples written by researchers who have had first-hand experience studying the implementation of the Sufficiency Economy Philosophy in Thailand. They explain how core principles of this development approach have been applied in different sectors of the Thai social economy and elaborate on the results.

สกว. เล็งเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของงานวิจัยที่ได้รับการสนุนจาก สกว. ทุกผลงาน และต้องการให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของงานวิจัยในหมู่ประชาคมวิจัยและ สาธารณะชนในวงกว้าง จึงได้มีการคัดเลือกและมอบรางวัลผลงานวิจัยที่สมควรได้รับการยกย่อง เป็นผลงานเด่นในการสร้างผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเป็นประจำทุกปี สำหรับปีพ.ศ. 2560 สกว. ได้คัดเลือกผลงานวิจัยเด่น จำนวนทั้งสิ้น 14 ผลงาน ตามมิติ ในด้านการใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ 1) ผลงานวิจัยเด่นด้านนโยบาย จำนวน 4 ผลงาน 2) ผลงาน วิจัยเด่นด้านพาณิชย์จำนวน 2 ผลงาน 3) ผลงานวิจัยเด่นด้านชุมชนและพื้นที่ จำนวน 4 ผลงาน และ 4) ผลงานวิจัยเด่นด้านวิชาการ จำนวน 4 ผลงาน โดยสาระสำคัญของผลงานแต่ละกลุ่ม ได้ปรากฏในหนังสือ “ผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2560” เล่มนี้ 

Atlas of Sustainable Development Goals 2017 From World Development Indicators

หมวดหมู่ : ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

แผนที่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2560: คู่มือภาพชุดใหม่เพื่อการจัดทำข้อมูลด้านการพัฒนา

ธนาคารโลกได้เปิดตัวแผนที่การพัฒนาที่ยั่งยืน 2560 หรือ 2017 Atlas of Sustainable Development Goals ซึ่งประกอบด้วยแผนที่กว่า 150 ชุด รวมถึงการจัดทำข้อมูลให้เป็นแบบรูปภาพที่เข้าใจง่าย เพื่อให้นักพัฒนาได้ใช้เป็นไกด์ไลน์ในการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

รายงานดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาตัวชี้วัดของธนาคารโลก ที่ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงทางออนไลน์หรือจะดาวน์โหลดเป็น PDF ก็ได้

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 ข้อและเป้าประสงค์ 169 เป้าประสงค์ เป็นทิศทางการพัฒนาที่ท้าทายสำหรับประชากรโลก ทั้งในด้านการดำเนินการและการวัดผลให้ชัดเจนได้ ดังนั้น แผนที่นี้เป็นความพยายามหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ดำเนินงานด้านการพัฒนาสามารถใช้ประโยชน์ในการทำงานได้

ตัวอย่างเช่น หากดำเนินการเรื่องความยากจน สามารถแสดงข้อมูลเป็นแผนภาพที่เป็นแผนผังสัดส่วน อันแสดงให้เห็นถึงสัดส่วนของประชากรที่ยากจนข้นแค้นที่ลดลงในแต่ละประเทศระหว่างปี 1990 และ 2013 ของประเทศในเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ประชากรในประเทศแถบแอฟริกา และที่อื่น ๆ ทั่วโลก

สามารถดาวน์โหลดแผนที่ฉบับเต็มได้ที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก World Bank และ มูลนิธิมั่นพัฒนา

การนำ SDGs ไปปฏิบัติในพื้นที่ (Localizing SDGs) คืออะไร? และทำไมจึงสำคัญ?

กระบวนการนำเอา SDGs ไปปฏิบัติในพื้นที่ คือ กระบวนการที่นำเอาบริบทเชิงพื้นที่เข้าไปผนวกในยุทธศาสตร์การดำเนินงานเรื่อง SDGs ของประเทศ และในระดับภายในประเทศ (Sub National) 

ชุดเผยแพร่องค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ ๒ เศรษฐกิจพอเพียง

หมวดหมู่ : ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน > หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ได้รวบรวม หนังสือที่สำนักงาน กปร. จัดพิมพ์แล้วมาดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติมสาระสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวอย่างของ ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และการทรงงานสานต่อ พระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รวมถึงเรื่องราวการสนองพระราชดำริ ของสำนักงาน กปร. ที่ก่อเกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายกว่า ๔,๐๐๐ โครงการทั่วประเทศ และ การน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติใช้ในรูปแบบต่าง ๆ พร้อมตัวอย่างการประยุกต์ใช้ที่ถูกต้อง ตามคำแนะนำและข้อเสนอแนะของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ซึ่งได้ให้ข้อคิดชี้แนะ การจัดทำเนื้อหาเพื่อใช้ในการเผยแพร่องค์ความรู้สู่การประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาอย่างง่าย ๆ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างรวดเร็วจากผลสำเร็จและตัวอย่างที่ชัดเจนในทุก ๆ ด้าน และทุกมิติ

เศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดำรงชีวิต

หมวดหมู่ : ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน > หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกจพอเพียง: ทรงเตอนภัยล่วงหน้า เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหนึ่งในแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานเป็น ปรัชญาในการดำรงชีวิตที่ยึดหลักความพอเหมาะพอดี มีเหตุมีผลและความไม่ประมาท ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงถือปฏิบัติด้วยพระองค์เอง ทำอย่างต่อเนื่องยาวนาน ดำรงชีวิตเป็นแบบอย่างได้อย่างสมบูรณ์

ทฤษฎีใหม่ชีวิตที่พอเพียง

หมวดหมู่ : ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน > ทฤษฎีใหม่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้พระราชทานพระราชดำริเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร ที่ประสบความยากลำบากดังกล่าวให้สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤตโดยเฉพาะการขาดแคลนนํ้าได้โดยไม่เดือดร้อนและ ยากลำาบากนัก ที่ทรงเรียกว่า “ทฤษฎีใหม่” อันเป็นแนวทาง หรือหลักการในการบริหารจัดการที่ดินและนํ้าเพื่อการเกษตร ในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Global Happiness Policy Report 2018 เป็นรายงานฉบับแรกที่สภาความสุขสากล (Global Happiness Council) จัดทำขึ้นก่อนที่จะมีการเผยแพร่รายงานความสุขสากล (World Happiness Report 2018) ภายในกลางเดือนมีนาคมนี้

รายงาน World Development Report 2018 "Learning to Realize Education's Promise จากธนาคารโลกประจำ จัดทำขึ้นเพื่อเสนอแนวทางแก้ปัญหาความล้มเหลวทางด้านเศรษฐกิจและจริยธรรม ด้วยการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเชื่อว่าการศึกษาที่ไม่มีประสิทธิภาพ คือความอยุติธรรม เพราะจะทำให้ทรัพยากรมนุษย์ของโลกติดอยู่ในกับดักความยากจนและไร้โอกาส ซึ่งถือว่าเป็นวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจและจริยธรรมของสังคมโลก