ทฤษฎีใหม่

ทฤษฎีใหม่ชีวิตที่พอเพียง

หมวดหมู่ : ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน > ทฤษฎีใหม่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้พระราชทานพระราชดำริเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร ที่ประสบความยากลำบากดังกล่าวให้สามารถผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤตโดยเฉพาะการขาดแคลนนํ้าได้โดยไม่เดือดร้อนและ ยากลำาบากนัก ที่ทรงเรียกว่า “ทฤษฎีใหม่” อันเป็นแนวทาง หรือหลักการในการบริหารจัดการที่ดินและนํ้าเพื่อการเกษตร ในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด