การพัฒนาคน

โครงการพระราชดำริพระดาบส (The Phra Dabos Project)

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ > การพัฒนาคน

หนังสือชุด ศาสตร์พระราชา ได้น้อมนำโครงการตามพระราชดำริที่เป็นแบบอย่างอันดี ในการศึกษาหลักการทรงงานของพระองค์ท่าน ซึ่งมีหลักการสำคัญคือ  “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพื่อเป็นแรงบันดาลใจที่จะน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมนำหลักคิดและพระราชกรณียกิจของพระองค์ไปศึกษาค้นคว้าและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติสืบไป

World Development Report 2017 : Governance and the Law

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ > การพัฒนาคน

Ultimately, confronting the challenges faced by today’s developing countries requires rethinking the process by which state and nonstate actors interact to design and implement policies, or what this Report calls governance.

This book presents authre's current understanding of judgment and decision making, which has been shaped by psychological discoveries of recent decades.

Influencer is a motivational non-­‐fiction book that provides the foundations for individuals to change lives. The book uses a multi-­‐step approach that claims, if used effectively, it can help people influence anything from their own eating habits to eradicating diseases in developing countries.

The Global Youth Development Index and Report 2016 was prepared by a Commonwealth Secretariat Youth Division research team led by Abhik Sen, who was also co-editor along with Rafiullah Kakar, the lead researcher for the project. Layne Robinson and Sushil Ram played a leading role in the development of the Youth Development Index (YDI) and the National YDI Toolkit.

เลี้ยงให้รุ่ง (How Children Succeed) : ปฏิวัติการเรียนรู้ผ่านการสร้างลักษณะนิสัยสู่ความสำเร็จ

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ > การพัฒนาคน

หนังสือชี้แนวทางเลี้ยงลูกและแนวทางจัดการศึกษาแก่เด็ก เพื่อให้เด็กเติบโตเต็มศักยภาพ ภายใต้ผลการวิจัยที่ชี้ว่าทั้งความฉลาด (ไอคิว) หรือคุณสมบัติด้านปัญญา (cognitive capacity) และลักษณะนิสัย (non-cognitive capacity) เป็นสิ่งที่ฝึกได้ และความสำเร็จในชีวิตคนเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับความฉลาดเท่านั้น แต่ยังขึ้นกับลักษณะนิสัยด้วย