โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

3 ทศวรรษ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ : ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ > ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หนังสือรวบรวมพระราชดำริที่เกี่ยวกับการจัดตั้งและการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ หลักการดำเนินงานและสภาพปัญหา การน้อมนำพระราชดำริไปสู่การปฏิบัติ ผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ รวมทั้งการขยายผลสำเร็จในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ ยังนำเสนอผลงานวิชาการที่ได้ดำเนินการโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา ทดลอง ที่เป็นเรื่องเด่นๆ ของแต่ละแห่ง ซึ่งจะเป็นการเผยแพร่ความรู้ที่ได้ศึกษามาให้แพร่หลายและนำไปสู่การพัฒนาตามแนวพระราชดำริที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น

คู่มือการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ฉบับสมบูรณ์)

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

คู่มือการจัดทำตัวชี้วัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละด้าน และเป็นบรรทัดฐานในการวัดระดับการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในด้านต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานสนองพระราชดำริที่ปฏิบัติหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย วางแผนการติดตามประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทุกโครงการฯ ตลอดทั้งนักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป

วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หนังสือมีเนื้อหาเกี่ยวกับวัดพระราม 9  ที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เป็นวัดตัวอย่างของชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะต่างจากวัดอื่นๆ ทั้งด้านโครงสร้างคือ เป็นวัดขนาดเล็กในชุมชนเมืองที่ใช้งบประมาณประหยัด เรียบง่าย เน้นประโยชน์ใช้สอยสูงสุด และบทบาทหน้าที่ในการเป็นศูนย์รวมแห่งความร่วมใจในการพัฒนาชุมชนเหมือนเช่นประเพณีไทยโบราณที่มีบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) อยู่ร่วมกันและช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันตลอดมา

The Development and Promotion of the Utilization of the Vetiver Grass in Thailand

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นำเสนอข้อมูลพื้นฐาน ประโยชน์ และการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหญ้าแฝกซึ่งเป็นกำแพงธรรมชาติจากการใช้เทคโนโลยีธรรมชาติอย่างง่ายๆ ที่ช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินและเก็บความชุ่มชื้นไว้ในดิน นับเป็นพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยแท้ที่ได้พระราชทานพระราชดำริในการนำหญ้าแฝกมาช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำให้แก่เกษตรกรไทย

เที่ยวตามพ่อในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคเหนือ

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หนังสือที่นำเสนอสถานที่ต่างๆ ใน 3 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง เชียงใหม่ และเชียงราย เพื่อเป็นสถานที่ตัวอย่างในการท่องเที่ยวในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แบบเรียบง่าย และสามารถจะเดินทางด้วยตนเองได้ไม่ยากนัก เพื่อสื่อให้สาธารณชนได้รับทราบถึงความสวยงามและผลสำเร็จที่เกิดขึ้นในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มาจากแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในแง่มุมของแหล่งท่องเที่ยวเชิงพัฒนา ที่หากผู้คนได้เดินทางผ่านไปจะได้เห็นถึงความสวยงามที่น่าประทับใจ

จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา : รากฐานความมั่นคงของมนุษย์

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หนังสือเล่มหนึ่งในชุด จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานพระราชดำริและการช่วยเหลือด้านการสาธารณสุข ด้านการศึกษา ทุนพระราชทาน และการศึกษานอกระบบ ด้วยทรงเห็นความสำคัญว่าทุกสิ่งดังกล่าวข้างต้นเป็นรากฐานสำคัญของชีวิตและความมั่นคงในการดำรงชีพของประชาชนที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืน

จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา : รักษ์ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หนังสือเล่มหนึ่งในชุด จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานพระราชดำริการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ เช่น ปลูกป่าในใจคน  การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การปลูกป่าทดแทน การปลูกป่าต้นน้ำ ซึ่งล้วนเป็นแนวทางที่เรียบง่าย ประหยัด มีความสอดคล้องและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีความสอดคล้องกับแต่ละพื้นที่ อีกทั้งสามารถอ้างอิงตามหลักวิชาการได้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือ ไม่มากหรือน้อยเกินไป เกื้อกูลกันและให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง และจะไม่เกิดผลกระทบในภายภาคหน้า

จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา : พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ > ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หนังสือเล่มหนึ่งในชุด จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ในการศึกษา ทดลอง ทดสอบ และแสวงหาแนวทางวิธีการพัฒนาด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆ ผลการศึกษาที่สำเร็จได้แสดงไว้ในรูปแบบ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” ซึ่งเกษตรกรสามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้และนำความรู้และวิธีการในการประกอบอาชีพจากสภาพพื้นที่จริงกลับไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสมกับภูมิสังคม

จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา : พลังงานสีเขียว

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หนังสือเล่มหนึ่งในชุด จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชวิสัยทัศน์อันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนหรือ พลังงานสีเขียวมาใช้ในประเทศไทย โดยวิธีการนำเชื้อเพลิงอื่นๆ มาใช้ทดแทนน้ำมันซึ่งนับวันจะมีราคาสูงขึ้นและเสียงต่อการขาดแคลนในอนาคต เพื่อเป็นทางออกของประเทศไทยให้สามารถนำพืชผลทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นพลังงานสีเขียวใช้ได้เองอย่างมีประสิทธิภาพ

จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา : ผลสำเร็จสู่ประชาชน

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ > ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หนังสือเล่มหนึ่งในชุด จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้ง “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ขึ้นเพื่อให้เป็นสถานที่รวบรวมสรรพวิชาที่ได้จากการศึกษา ทดลองวิจัย เสมือน “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติของการพัฒนาที่มีชีวิต”และเป็น “ต้นแบบ” การบริหารจัดการที่เป็น “บูรณาการ” ที่นำส่วนราชการหลากหลายหน่วยงานมารวมไว้ ณ ที่แห่งเดียว ทำให้เกษตรกรในแต่ละภูมิภาคได้มีโอกาสเรียนรู้เทคนิค วิธีการแก้ปัญหาจากของจริง ณ สถานที่จริง ซึ่งได้มีการจำลองรูปแบบตามภูมิภาคนั้นๆ