โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา : ปราชญ์แห่งดิน

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หนังสือเล่มหนึ่งในชุด จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นปราชญ์แห่งดินอย่างแท้จริง โดยทรงริเริ่มโครงการจัดและพัฒนาที่ดินเพื่อพลิกผืนดินที่แห้งแล้งขาดความอุดมสมบูรณ์ให้สามารถผลิตพืชพันธุ์ธัญญาหารได้ พร้อมทั้งทรงใช้วิธีการทดลองต่างๆ เพื่ออนุรักษ์และบำรุงรักษาดินซึ่งส่วนใหญ่เป็นวิธีตามธรรมชาติที่เรียบง่ายแต่สามารถสร้างความสมดุลของธรรมชาติให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา : น้ำคือชีวิต

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หนังสือเล่มหนึ่งในชุด จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นปราชญ์แห่งนํ้าของแผ่นดินอย่างแท้จริง งานพัฒนาที่สำคัญยิ่งของพระองค์คือ งานที่เกี่ยวข้องกับนํ้า ศาสตร์ทั้งปวงที่เกี่ยวกับนํ้าไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาและจัดหาแหล่งนํ้า การเก็บกัก การระบาย การควบคุม การทำนํ้าเสียให้เป็นนํ้าดี รวมถึงการแก้ไขปัญหานํ้าท่วม ด้วยทรงตระหนักว่าน้ำคือชีวิต เพราะน้ำมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตของราษฎรทั่วประเทศ

จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา : ชะลอน้ำ เพิ่มความชุ่มชื้น

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หนังสือเล่มหนึ่งในชุด จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเสนอวิธีการอันเป็นเครื่องมือที่สามารถจะใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้ให้ได้ผลดีโดยใช้ฝายกั้นนํ้าที่เรียกว่า “Check Dam” หรืออาจเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่า “ฝายต้นนํ้า” หรือ “ฝายชะลอนํ้า” หรือ “ฝายชะลอความชุ่มชื้น” เป็นเครื่องมืออันชาญฉลาดในการดูแลรักษา และฟื้นฟูสภาพป่าไม้เพื่อนำมาซึ่งความสมบูรณ์ของป่าไม้ ดิน และนํ้า ที่ชาวบ้านสามารถประยุกต์ใช้ในพื้นที่ได้ง่ายและไม่ซับซ้อน

จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา : จากน้ำเสียสู่น้ำใส

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หนังสือเล่มหนึ่งในชุด จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นปราชญ์แห่งนํ้าของแผ่นดินอย่างแท้จริง เพราะงานพัฒนาที่สำคัญยิ่งของพระองค์คือ งานที่เกี่ยวข้องกับนํ้า โดยหนึ่งในนั้นคือ การทำนํ้าเสียให้เป็นนํ้าดี โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคิดค้นกลวิธีในการแก้ไขปัญหานํ้าเน่าเสีย จนกระทั่งเกิดเป็นทฤษฎีการแก้ไขนํ้าเสียด้วยวิธีการต่างๆ มากมาย เช่น น้ำดีไล่น้ำเสีย กังหันน้ำชัยพัฒนา การบำบัดน้ำโดยธรรมชาติ

จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา : กำแพงธรรมชาติที่มีชีวิต

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หนังสือเล่มหนึ่งในชุด จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา รวบรวมพระราชดำริเกี่ยวกับหญ้าแฝกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้ในโอกาสต่างๆ และข้อมูลพื้นฐานของกำแพงธรรมชาติซึ่งเป็นวิธีการใช้เทคโนโลยีอย่างง่ายๆ ที่ช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินและเก็บความชุ่มชื้นไว้ในดิน นับเป็นพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยแท้ที่ได้พระราชทานพระราชดำริในการนำหญ้าแฝกมาช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำให้แก่เกษตรกรไทย

หนังสือรวบรวมพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสำเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในส่วนที่สำนักงาน กปร. รับผิดชอบการประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานและงบประมาณ ซึ่งแสดงอย่างประจักษ์ชัดว่าพระองค์ทรงสนองคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้อย่างงดงามไม่มีที่ติ เพราะทุกพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติ ทุกพระราชดำริที่พระราชทาน ล้วนมีปลายทางอยู่ที่ความอยู่ดีกินดี ความสุข และความร่มเย็นของอาณาประชาราษฎร์

ผลสำเร็จโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 84 พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หนังสือที่มุ่งสะท้อนผลสัมฤทธิ์แห่งการพัฒนาตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพื้นที่ทุกภาคของประเทศไทย ที่เกิดขึ้นภายใต้หลักการพัฒนาที่มองทุกอย่างเป็นพลวัตที่ทุกมิติล้วนเชื่อมต่อกัน เป็นการพัฒนาแบบองค์รวมที่ได้ปรากฏผลสัมฤทธิ์ออกมาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพอันเอื้อประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาพสกนิกรชาวไทยและนานาอารยประเทศ

หนังสือรวบรวมพระราชกรณียกิจและพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร และพื้นที่ที่ราษฎรมีความเดือดร้อนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อให้สาธารณชนได้ประจักษ์ถึงน้ำพระราชหฤทัย พระเมตตา ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยจนก่อเกิดเป็นโครงการตามพระราชดำริต่างๆ ในหลากหลายด้าน เช่น เกษตรกรรม สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข คุณภาพชีวิต การพัฒนาแหล่งน้ำ การขนส่งและจราจร อันส่งผลให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ประเทศชาติมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หนังสือชุดสำหรับเยาวชน : หนังสือสื่อประสมเฉลิมพระเกียรติ เล่มที่ 5 ตอน เมฆน้อยของพระราชา

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หนังสือสื่อประสมสำหรับเยาวชนที่บอกกล่าวถึงพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานโครงการพระราชดำริ ‘ฝนหลวง’ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ต้องประสบปัญหาความแห้งแล้ง หรือขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการทำเกษตร ด้วยความศรัทธาและความรักในพระองค์ท่านก่อเกิดแรงบันดาลใจปรากฏเป็นผลงานหนังสือ ‘เมฆน้อยพระราชา’

๔,๓๕๐ การทรงงานเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หนังสือรวบรวมผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง 4,350 โครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานแก่ประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ทั้งโครงการด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ ด้านการเกษตร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านส่งเสริมอาชีพ ด้านคมนาคมสื่อสาร ด้านสวัสดิการสังคม ด้านสาธารณสุข และด้านอื่นๆ ที่ได้สร้างประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นกับประชาชนในภูมิภาคต่างๆ และนำเสนอแนวพระราชดำริ และหลักการทรงงาน ซึ่งสามารถน้อมนำไปปฏิบัติและเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทอันจะเป็นรากฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป