หลักการทรงงาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสภาวิจัยแห่งชาติ

หมวดหมู่ : หลักการทรงงาน

ประมวลพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะที่ทรงเป็นนักค้นคว้าวิจัยและประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่พสกนิกรชาวไทย

บันทึกความทรงจำเรื่อง การสื่อสารของในหลวง

หมวดหมู่ : หลักการทรงงาน

ประมวลพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารโทรคมนาคมต่างๆ นับตั้งแต่ พ.ศ. 2511

การทรงงานพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หมวดหมู่ : หลักการทรงงาน

รวบรวมประสบการณ์การถวายงานและตามเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงงานพัฒนาประเทศและช่วยเหลือพสกนิกรทั่วประเทศของ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ผู้ถวายงานใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทมายาวนานกว่า 40 ปี