โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการพระราชดำริชั่งหัวมัน (The Chang Hua Man Royal Project)

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หนังสือชุด ศาสตร์พระราชา ได้น้อมนำโครงการตามพระราชดำริที่เป็นแบบอย่างอันดี ในการศึกษาหลักการทรงงานของพระองค์ท่าน ซึ่งมีหลักการสำคัญคือ  “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพื่อเป็นแรงบันดาลใจที่จะน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมนำหลักคิดและพระราชกรณียกิจของพระองค์ไปศึกษาค้นคว้าและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติสืบไป

โครงการพระราชดำริแกล้งดิน (The Soil Aggravation Project)

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หนังสือชุด ศาสตร์พระราชา ได้น้อมนำโครงการตามพระราชดำริที่เป็นแบบอย่างอันดี ในการศึกษาหลักการทรงงานของพระองค์ท่าน ซึ่งมีหลักการสำคัญคือ  “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพื่อเป็นแรงบันดาลใจที่จะน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมนำหลักคิดและพระราชกรณียกิจของพระองค์ไปศึกษาค้นคว้าและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติสืบไป

โครงการพระราชดำริแก้มลิง (The Monkey Cheek Project)

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ > การอนุรักษ์ผสานการพัฒนาทรัพยากรน้ำ

หนังสือชุด ศาสตร์พระราชา ได้น้อมนำโครงการตามพระราชดำริที่เป็นแบบอย่างอันดี ในการศึกษาหลักการทรงงานของพระองค์ท่าน ซึ่งมีหลักการสำคัญคือ  “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพื่อเป็นแรงบันดาลใจที่จะน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมนำหลักคิดและพระราชกรณียกิจของพระองค์ไปศึกษาค้นคว้าและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติสืบไป

โครงการพระราชดำริกังหันน้ำชัยพัฒนา (The Chaipattana Aerator Project)

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หนังสือชุด ศาสตร์พระราชา ได้น้อมนำโครงการตามพระราชดำริที่เป็นแบบอย่างอันดี ในการศึกษาหลักการทรงงานของพระองค์ท่าน ซึ่งมีหลักการสำคัญคือ  “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพื่อเป็นแรงบันดาลใจที่จะน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมนำหลักคิดและพระราชกรณียกิจของพระองค์ไปศึกษาค้นคว้าและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติสืบไป

หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

“หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา9 เล่ม 9 เส้นทาง 81 แหล่งเรียนรู้มีชีวิต” ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ย่านสยามสแควร์ กรุงเทพฯ ว่า หนังสือเดินทางตามรอยพระราชา (The King’s Journey : Learning Passport) เป็นคู่มือนำเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สำหรับเยาวชนและครอบครัว เพื่อออกเดินทางไปเรียนรู้ศาสตร์พระราชา

ชีวิตเสี่ยงๆ : ชีวิตของหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี บนดิน บนทะเล บนดอย

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 "ชีวิตเสี่ยง ๆ" คือเรื่องราวชีวิต ประสบการณ์ของ "หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี" ซึ่งเมื่อเขียนหนังสือท่านใช้นามแฝงว่า "ภ. ณ ประมวลมารค"  ในหลวง รัชกาลที่ 9 ได้ทรงโปรดเรียกใช้ท่านภี ได้ถวายงานใกล้ชิดพระองค์นับตั้งแต่โครงการพระราชดำริห้วยทราย ตราบกระทั่งโครงการหลวงที่ดอยอ่างขางถือกำเนิดขึ้น "ท่านภีศเดช" ทรงงานใกล้ชิดกับในหลวงมาโดยตลอด ในหลวงทรงวางพระราชหฤทัยให้เป็นประธานมูลนิธิโครงการหลวง มาจนถึงทุกวันนี้ อีกทั้งท่านภีศเดช ผู้นี้ทรงเป็นเสมือนพระพี่เลี้ยง พระสหาย ในครั้งที่ในหลวงทรงเล่นกีฬาและต่อเรือใบดังนั้น "ชีวิตเสี่ยง ๆ เล่มนี้ จึงมิเพียงเป็นประวัติชีวิตและงานของท่านภีศเดชเท่านั้น แต่ยังมีแง่มุม เกร็ด เรื่องเล่าที่เกี่ยวกับในหลวง ที่ท่านภีศเดช ได้เล่าเอาไว้"

รายงานนี้ได้ระบุความท้าทายและโอกาสที่ประเทศไทยกำลังเผชิญเพื่อช่วยแนะนำนโยบายการพัฒนาในอนาคตเพื่อให้เกิดการเติบโตที่เข้มแข็ง กระจายความมั่งคั่ง และยั่งยืน

Bangkok Dialogue on the Rule of Law

“Investing in the Rule of Law, Justice and Security for the Post 2015 Development Agenda”

พระบารมีองค์ภูมินทร์ ปิ่นสยาม

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เนื้อหาประกอบด้วยพระราชประวัติ
พระอัจฉริยภาพ และบทความพิเศษที่เขียนโดยบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เคยได้รับพระมหา
กรุณาธิคุณ สนองพระราชดำริในโครงการต่างๆ ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วในพื้นที่ต่างๆ ทั่วภาคเหนือ
เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่แนวพระราชดำริอันทรงคุณค่า เป็นทั้งแนวทางในการทำงานและ
แนวคิดในการดำเนินชีวิต อันจะนำประโยชน์สุขมาสู่ตัวผู้ปฏิบัติ ดังที่ได้เกิดขึ้นแล้วแก่ประชาชน
จำนวนมากทั่วภาคเหนือภายใต้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

World Development Report 2017 : Governance and the Law

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ > การพัฒนาคน

Ultimately, confronting the challenges faced by today’s developing countries requires rethinking the process by which state and nonstate actors interact to design and implement policies, or what this Report calls governance.