ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

3 ทศวรรษ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ : ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ > ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หนังสือรวบรวมพระราชดำริที่เกี่ยวกับการจัดตั้งและการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ หลักการดำเนินงานและสภาพปัญหา การน้อมนำพระราชดำริไปสู่การปฏิบัติ ผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จ รวมทั้งการขยายผลสำเร็จในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ ยังนำเสนอผลงานวิชาการที่ได้ดำเนินการโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา ทดลอง ที่เป็นเรื่องเด่นๆ ของแต่ละแห่ง ซึ่งจะเป็นการเผยแพร่ความรู้ที่ได้ศึกษามาให้แพร่หลายและนำไปสู่การพัฒนาตามแนวพระราชดำริที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น

จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา : พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ > ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หนังสือเล่มหนึ่งในชุด จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ในการศึกษา ทดลอง ทดสอบ และแสวงหาแนวทางวิธีการพัฒนาด้านต่างๆ ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในภูมิภาคต่างๆ ผลการศึกษาที่สำเร็จได้แสดงไว้ในรูปแบบ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” ซึ่งเกษตรกรสามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้และนำความรู้และวิธีการในการประกอบอาชีพจากสภาพพื้นที่จริงกลับไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสมกับภูมิสังคม

จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา : ผลสำเร็จสู่ประชาชน

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ > ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หนังสือเล่มหนึ่งในชุด จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้ง “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ขึ้นเพื่อให้เป็นสถานที่รวบรวมสรรพวิชาที่ได้จากการศึกษา ทดลองวิจัย เสมือน “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติของการพัฒนาที่มีชีวิต”และเป็น “ต้นแบบ” การบริหารจัดการที่เป็น “บูรณาการ” ที่นำส่วนราชการหลากหลายหน่วยงานมารวมไว้ ณ ที่แห่งเดียว ทำให้เกษตรกรในแต่ละภูมิภาคได้มีโอกาสเรียนรู้เทคนิค วิธีการแก้ปัญหาจากของจริง ณ สถานที่จริง ซึ่งได้มีการจำลองรูปแบบตามภูมิภาคนั้นๆ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำหน้าที่เสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตที่รวบรวมสรรพวิชาในการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย วิธีการแก้ปัญหาด้านเกษตรกรรม ประกอบด้วย 6 ศูนย์ทั่วภูมิภาค แต่ละศูนย์ ล้วนมีลักษณะปัญหาเฉพาะแตกต่างกันไป ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชวินิจฉัยเกี่ยวกับสภาพปัญหาของแต่ละแห่งไว้อย่างชัดเจน

ประวัติศาสตร์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ > ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

การจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ทั่วทุกภูมิภาคทั้ง 6 แห่ง รวมทั้งศูนย์สาขาต่างๆ ซึ่งเป็น "พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต"  และ "ต้นแบบ" ซึ่งเกษตรกรและผู้สนใจจะนำไปเป็นแนวทางดำเนินการได้ เป็นประวัติศาสตร์และอุบัติการณ์อันทรงคุณค่าเพื่อถวายเป็นสักการะใต้เบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงคิดค้นและทรงเป็นผู้ริเริ่มให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ