การอนุรักษ์ผสานการพัฒนาทรัพยากรน้ำ

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงเฉลิมพระเกียรติ

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ > การอนุรักษ์ผสานการพัฒนาทรัพยากรน้ำ

ที่มาและความสำคัญของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงพิเศษเฉลิมพระเกียรติ รวมถึงหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบ โครงสร้างและองค์ประกอบ ที่ตั้งและพื้นที่รับผิดชอบ ระบบงาน แผนงาน ประมวลกิจกรรมที่ดำเนินการไปแล้ว ตลอดจนสิ่งที่ได้รับจากการพัฒนาหลังจากการปรับปรุงศูนย์ฯ

ประมวลผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติการฝนหลวง ตามพระบรมราโชบาย 2542-2545

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ > การอนุรักษ์ผสานการพัฒนาทรัพยากรน้ำ

ผลการปฏิบัติการฝนหลวงช่วงฤดูแล้งและฤดูฝนตามพระบรมราโชบาย ในช่วงปี 2542-2545 รวมถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

เครื่องกลเติมอากาศ แบบอัดอากาศและดูดน้ำ RX-5C

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ > การอนุรักษ์ผสานการพัฒนาทรัพยากรน้ำ

ที่มาของเครื่องกลเติมอากาศ แบบอัดอากาศและดูดน้ำ มีต้นกำเนิดตั้งแต่ พ.ศ. 2533 เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำริให้มีการจัดสร้างเครื่องกลเติมอากาศแบบ RX-5 โดยพระราชทานภาพลายฝีพระหัตถ์เครื่องกลเติมอากาศทางโทรสาร ให้กรมชลประทานจัดสร้าง และได้มีการพัฒนาเรื่อยมา จนสำเร็จเป็นเครื่องกลเติมกาศ RX-5C ในปี 2542

กังหันน้ำชัยพัฒนา เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย = Chaipattana Low Speed Surface Aerator, Model RX-2

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ > การอนุรักษ์ผสานการพัฒนาทรัพยากรน้ำ

นำเสนอที่มาของกังหันน้ำชัยพัฒนา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำริให้ศึกษาวิจัยและพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย รวมทั้งให้รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ หลักการทำงาน  สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย และรางวัลเทิดพระเกียรติที่มีผู้ทูลเกล้าฯ ถวาย