พระมหากษัตริย์นักพัฒนา

สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย

หมวดหมู่ : พระมหากษัตริย์นักพัฒนา

ทัศนคติและความเชื่อของคนไทยที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มีอย่างเหนียวแน่นผูกพันกันอย่างแยกไม่ออกเสมือน “น้ำ” กับ “ปลา” กล่าวคือประชาชนเป็นเสมือน“น้ำ” และพระมหากษัตริย์เป็นเสมือน “ปลา” ซึ่งทั้งน้ำและปลาต้องพึ่งพาอาศัยกัน ความเชื่อว่าพระมหากษัตริย์เป็นเสมือน “พ่อ” และประชาชนเป็นเสมือน “ลูก” ที่เคยผูกพันซึ่งกันและกันมาในอดีตก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมาจนถึงปัจจุบันอันส่งผลให้คนไทยส่วนใหญ่เชื่อว่าสถาบันพระมหากษัตริย์มีคุณูปการต่อคนไทย รัฐไทย และสังคมไทย, สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ของการเปลี่ยนแปลงของสังคมตลอดมาทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยมีความทันสมัยอันส่งผลดีต่อเสถียรภาพทางการเมืองและผลประโยชน์แห่งชาติ, สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยมีการแลกเปลี่ยนพึ่งพาระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนได้อย่างเหมาะสมลงตัว

เทิดไท้ ธ ผู้...รังสฤษฏ์

หมวดหมู่ : พระมหากษัตริย์นักพัฒนา

หนังสือที่ระลึกพิธีทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลเกียรติยศ "รางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ" แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พฤษภาคม พ.ศ. 2549

The Report Thailand 2017

หมวดหมู่ : พระมหากษัตริย์นักพัฒนา

The second-largest economy in ASEAN after Indonesia, Thailand has developed a positive international reputation on the back of its pro-investment policies and well-developed infrastructure, standing as one of the most liberalised and business-friendly markets in the region.

การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ

หมวดหมู่ : พระมหากษัตริย์นักพัฒนา

การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในต่างประเทศ : รวมคำบรรยายจากการสัมมนา ณ กระทรวงการต่างประเทศ

The Philosophy of The Sufficiency Economy : A Contribution to The Theory of Development

หมวดหมู่ : พระมหากษัตริย์นักพัฒนา

The philosophy of the sufficiency economy: a contribution to the theory of development. The King of Thailand's philosophy of sufficiency economyhighlights a balanced way of living. ... The philosophy of sufficiency economy, as a new paradigm of development, aims at improving human well-being as adevelopment goal.

The Report Thailand 2016

หมวดหมู่ : พระมหากษัตริย์นักพัฒนา

The second-largest economy in ASEAN after Indonesia, Thailand has developed a positive international reputation on the back of its pro-investment policies and well-developed infrastructure, standing as one of the most liberalised and business-friendly markets in the region.

Introduction to Sustainable Development Part 1

หมวดหมู่ : พระมหากษัตริย์นักพัฒนา

Why has the concept of sustainable development become so popular? What does it mean in the first place? Where does it originate from and how does Thailand fit into this new global development model? From its roots in the environmental activism of the 1960s, sustainable development has grown into a significant international movement, one that is inspiring big businesses, national governments, local communities and individuals to work together and rethink how they approach the pursuit of success.

Getting Back on Track : Reviving Growth and Securing Prosperity For All

หมวดหมู่ : พระมหากษัตริย์นักพัฒนา

The report identifies the challenges and opportunities now facing Thailand to help guide future development policies for strong, shared and sustainable growth.

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

หมวดหมู่ : พระมหากษัตริย์นักพัฒนา

รวบรวมพระราชประวัติและพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ ตลอดการครองสิริราชสมบัติ 70 ปี เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

From Royal Initiatives

หมวดหมู่ : พระมหากษัตริย์นักพัฒนา

นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติ แนวพระราชดำริ และพระราชกรณียกิจในการพัฒนาประเทศโดยละเอียดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมุ่งมั่นในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ตั้งแต่เสด็จขึ้นครองราชย์เรื่อยมาถึงปัจจุบันกว่า 60 ปี เพื่อทรงนำพาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ และการน้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้ในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตได้ด้วยความพอเพียงและมีความสุขอย่างยั่งยืน ส่งผลให้พระองค์ได้รับการยอมรับในพระปรีชาสามารถอันสูงยิ่งทั้งในหมู่พสกนิกรชาวไทยและในระดับสากล