โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สอนเด็กให้เป็นคนดี

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ > การพัฒนาคน

พ่อแม่เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่เป็น “ครูฝึก”ช่วยประคับประคองลูกของตนให้ผ่านขั้นตอนพัฒนาการของชีวิต การวางพื้นฐานความคิด ทักษะทางอารมณ์ ทักษะสังคม และพัฒนาความเป็นคนดี ที่จะต้องเข้าใจขั้นตอนของพัฒนาการเด็ก จากชีวิตที่ต้องพึ่งพาผู้อื่นโดยสิ้นเชิง (Dependent) ไปสู่ชีวิตที่พึ่งตนเองได้ (Independent) และเป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้ คือสู่ชีวิตของผู้ใหญ่ที่เป็นคนดี โดยมีคุณลักษณะสำคัญ 8 ประการ

สตรอว์เบอร์รี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พระมหากรุณาธิคุณและประวัติที่มาของสตรอว์เบอร์รีจากอดีตถึงปัจจุบันการปลูกและส่วนประกอบของสตรอว์เบอร์รีการพัฒนาของสตรอว์เบอร์รีไทยโรงงานหลวงที่มีบทบาทช่วยเหลือเกษตรกรยากไร้ และปิดท้ายด้วยเกร็ดน่ารู้ในการรับประทาน รวมถึงแนะนำเมนูคาวหวานที่ปรุงจากผลสตรอว์เบอร์รีด้วยการบอกเล่าเรื่องราวผ่านตัวอักษรเกี่ยวกับสตรอว์เบอร์รีที่หลากหลายแง่มุม ผ่านภาพประกอบที่สวยงามจะนำพาให้เกษตรกร นักศึกษา และผู้สนใจท่องเที่ยวเข้าไปในสวนอักษรแห่ง "สตรอว์เบอร์รีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ"อันน่ารื่นรมย์และเสริมสร้างความรู้ไปพร้อมๆ กัน

มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระวิริยอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ปวงประชาราษฎรมาเนิ่นนาน โดยทรงถือว่าความสําเร็จในการทําหน้าที่เป็นบําเหน็จรางวัลอันสมบูรณ์แล้ว ไม่จําเป็นต้องประกาศการกระทํานั้นให้เป็นที่เปิดเผย มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ จึงได้ดำเนินรอยตามพระราชปณิธานของพระองค์และได้นำหลักการทรงงานทั้ง 23 ข้อของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มุ่งสู่ 1 เป้าหมายคือประโยชน์สุขของประชาชน มาเป็นหลักปฏิบัติงานของมูลนิธิเพื่อสร้างสรรค์การพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับสังคมไทย
 

The Royal Initiative Discovery Foundation

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Majesty treated differently by his royal duties to relieving the suffering of the people for a long time. By despising success to act as a bonus reward completed. There is no need to declare the action that is to be revealed. The Royal Initiative Discovery Foundation has followed his vision, and brings the entire 23 verses of the King toward one goal is the benefit of the public.  Primarily the work of the Foundation to create a sustainable development of Thailand.

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตั้งแต่ปี 2498 เพื่อทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้ชื่อว่าแห้งแล้งและยากจนที่สุด จึงเป็นที่มาของโครงการพระราชดําริเพื่อการพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรในภาคอีสาน ซึ่งเกิดขึ้นตามความจําเป็นและเหมาะสมมากมายหลายโครงการ กระจายตัวอยู่ในทุกจังหวัด เพื่อให้ชาวอีสานมีน้ำกิน น้ำใช้ และน้ำเพื่อการเกษตร แม่บ้านที่แต่เดิมผลิตของกินของใช้จากภูมิปัญญาเดิมก็ได้รับการพัฒนาฝีมือจนสามารถผลิตเพื่อจําหน่ายในโครงการศิลปาชีพ ซึ่งช่วยเพิ่มพูนให้มีรายได้พิเศษมากขึ้น
 

ปิดทองหลังพระ ณ แก่นมะกรูด

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตําบลแก่นมะกรูด อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี คือตำบลต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ โดยมีเป้าหมายให้ราษฎรในพื้นที่ได้ร่วมวางแผนและร่วมลงมือทําเพื่อบริหารจัดการน้ำให้สามารถใช้ในการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรเพียงพอตลอดทั้งปี ส่งเสริมด้านเกษตร ปศุสัตว์ ประมง ส่งเสริมให้ปลูกป่าตามแนวพระราชดําริ ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อให้ชาวบ้านช่วยกันปกป้องดูแลรักษาผืนป่าร่วมกันเพราะเป็นแหล่งรายได้ที่จะทําให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและมั่นคงในระยะยาว เป็นการเกื้อกูลระหว่างคนกับป่าอย่างแท้จริง

 
วันนี้ชาวบ้านโคกล่าม-แสงอร่าม ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี มีน้ำใช้อย่างเพียงพอจากท่อน้ำที่ต่อจากอ่างเก็บน้ำห้วยคล้าย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีองค์ความรู้ด้านการเกษตรใหม่ๆ และมีกิจกรรมทางการเกษตรที่ชาวบ้านร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้เมื่อโครงการปิดทองหลังพระฯ โดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริเข้ามาช่วยสนับสนุนให้ชาวบ้านร่วมกันคิดหาทางออกจากปัญหาที่ประสบด้วยการมอบองค์ความรู้ เป็นที่ปรึกษาแก้ไขปัญหาและด้วยการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องของการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน
 
 
ก่อนหน้าปี 2555 ชาวปะกากะญอนับพันชีวิตในหมู่บ้านโป่งลึกและบางกลอย ณ ใจกลางอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ต้องดำรงชีวิตอยู่อย่างยากลำบาก ขาดแคลนปัจจัย 4 ทั้งที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค แต่ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายโดยมีสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เป็นผู้ประสานความร่วมมือ จัดทำแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดำริโดยอาศัยความร่วมมือของชาวบ้านในพื้นที่ ได้ช่วยพลิกฟื้นและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวปะกากะญอให้กลับดีขึ้นได้ในระยะเวลาไม่ถึง 2 ปี

โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ > การอนุรักษ์ผสานการพัฒนาทรัพยากรน้ำ
 
 “หนองเลิงเปือย” เป็นแหล่งน้ำคัญที่คอยหล่อเลี้ยงผลผลิตทางการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของราษฎรในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ แต่ต่อมาต้องประสบปัญหาน้ำตื้นเขินในฤดูแล้งและน้ำท่วมซ้ำซากในฤดูฝนทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ประสบความเดือดร้อนวนเวียนอยู่นานหลายปี มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ จึงเป็นผู้ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งหมด ทำให้โครงการพัฒนาแก้มลิงหนองเลิงเปือยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เริ่มต้นอย่างเป็นรูปธรรม ในปี 2556 และจากนี้ไปอีกไม่นานจะได้เห็นผลสัมฤทธิ์จากความร่วมมือของหน่วยงานสำคัญ และจะเกิดเป็นต้นแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวพระราชดำริที่เป็นหลักชัยแห่งการพัฒนาของประเทศต่อไป

แก่งกระจาน ความงามอันบริสุทธิ์ของผืนป่าตะวันตก

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ > การอนุรักษ์ผสานการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ชาวกะหร่างในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนับพันคน ดํารงชีพอยู่อย่างยากลําบากเพราะไม่ใช่แค่เพียงสถานะการเป็นผู้บุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเท่านั้น ในแต่ละวันพวกเขายังต้องใช้ชีวิตอย่างอดอยากขาดแคลน เพราะหมู่บ้านอยู่สูงเกินกว่าจะนําน้ำจากแม่น้ำเพชรขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ จึงเป็นคนกลางประสานงานทุกภาคส่วนเพื่อจัดทําแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชดําริ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของชาวบ้าน โดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน คืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนป่าตะวันตก และจะเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาชนกลุ่มน้อย ปัญหาความมั่นคง และส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน