โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หญ้าแฝก กำแพงธรรมชาติที่มีชีวิต

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หนังสือรวบรวมพระราชดำริเกี่ยวกับหญ้าแฝกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้ในโอกาสต่างๆ และข้อมูลพื้นฐานของกำแพงธรรมชาติซึ่งเป็นวิธีการใช้เทคโนโลยีอย่างง่ายๆ ที่ช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินและเก็บความชุ่มชื้นไว้ในดิน นับเป็นพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยแท้ที่ได้พระราชทานพระราชดำริในการนำหญ้าแฝกมาช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำให้แก่เกษตรกรไทย

พระเกียรติเกริกไกร

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยให้ชาวไทยได้พ้นจากความทุกข์เข็ญได้อย่างยั่งยืน รางวัลและคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติทั้งหลายที่ได้ทูลเกล้าฯ ถวาย เป็นประจักษ์พยานอย่างดีถึงพระปรีชาสามารถในพระองค์ แต่เหนือสิ่งอื่นใด การยอมรับของประชาคมโลกเป็นสิ่งที่ประชาชนไทยปลาบปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งที่มีบุญได้เกิดมาเป็นคนไทย ได้อาศัยร่มพระบารมีและพระปรีชาญาณในพระองค์

รักษ์ป่า รักษาชีวิต

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานพระราชดำริการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ เช่น ปลูกป่าในใจคน การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การปลูกป่าทดแทน การปลูกป่าต้นน้ำ ซึ่งล้วนเป็นแนวทางที่เรียบง่าย ประหยัด มีความสอดคล้องและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน มีความสอดคล้องกับแต่ละพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือ ไม่มากหรือน้อยเกินไป เกื้อกูลกันและให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง

อันเนื่องมาจากพระมหากรุณาธิคุณ

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หนังสือเผยแพร่ตัวอย่างความสำเร็จของชุมชนที่ได้น้อมนำเอาแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน โดยคัดเลือกผลงานการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 2 ด้านคือด้านการบริหารจัดการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริและด้านการบริหารจัดการพื้นที่ป่าตามแนวพระราชดำริ

80 พรรษา ปวงประชาเป็นสุขศานต์

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 นำเสนอพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาต่างๆ เช่น การพัฒนาแหล่งน้ำ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาอย่างยั่งยืนและสมดุล ซึ่งทั้งหมดของพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติด้วยพระวิริยอุตสาหะได้สร้างคุณภาพชีวิตและสังคมให้แก่ชาวไทยและประเทศไทยอย่างมหาศาล

โครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตร (หลัก 22) กำแพงนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตร ห้วยซอน - ห้วยซั้ว (หลัก 22) บ้านนายาง เมืองนาทรายทอง นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งแรกในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับ สปป.ลาว

เอกสารเผยแพร่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริกับแนวเศรษฐกิจพอเพียง

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้ง 6 แห่งที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยให้ข้อมูลด้านประวัติและโครงการ/กิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการซึ่งล้วนมาจากแนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งเป็นปรัชญาที่ช่วยผลักดันให้ประชาชนทุกอาชีพและทุกระดับชั้น โดยเฉพาะเกษตรกรในชนบทสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิต

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กล่าวถึงวัตถุประสงค์และการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้ง 6 แห่งที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อทำหน้าที่เสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตที่รวมสรรพวิชาในการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย และแก้ปัญหาด้านเกษตรกรรมอันเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาในแต่ละพื้นที่ รวมถึงผลสำเร็จของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริแต่ละแห่ง

จอมปราชญ์แห่งดิน

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หนังสือกล่าวถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นปราชญ์แห่งดินโดยแท้จริงจากการที่ได้พระราชดำริเกี่ยวกับการจัดการดิน หรือการพัฒนาดิน ซึ่งตั้งอยู่บนหลักการของปฐพีศาสตร์เพื่อแก้ไขคุณสมบัติของดินชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นดินขาดแร่ธาตุสารอาหาร ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ให้พลิกฟื้นกลับมาอุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับทำการเกษตรได้ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การแกล้งดิน การทฤษฎีใหม่ การปลูกหญ้าแฝก ซึ่งล้วนเป็นวิธีการทางธรรมชาติที่สร้างความสมดุลของสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ : ความมั่นคงของมนุษย์

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วารสารที่นำเสนอหลักการ แนวคิด และผลที่ได้รับจากการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งการพัฒนาศักยภาพคน และการพัฒนาสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการพัฒนาคน ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความมั่นคงของชาติได้ในที่สุด