โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

คู่มือการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลเพื่อทดแทนน้ำมันดีเซลสำหรับเกษตรกร

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หนังสือประมวลความรู้ด้านรูปแบบและวิธีการที่เหมะสมในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลสำหรับเกษตรกรเพื่อใช้ในครัวเรือนและชุมชน ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานทดแทนจากผลผลิตทางการเกษตรซึ่งเป็นการพัฒนาประเทศตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ควรค่าแก่การปฏิบัติเป็นอย่างยิ่ง

หนังสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 เพื่อนำเสนอพระราชกรณียกิจทั้งหลายทั้งปวงที่ทรงทำด้วยพระปรีชาสามารถและพระวิริยอุตสาหะเคียงคู่กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิต การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติด้วยการฟื้นฟูป่าและบริการจัดการให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างพึ่งพาอาศัย และอื่นๆ ซึ่งล้วนแต่ก่อเกิดคุณูปการกับประชาชนบนผืนแผ่นดินไทยอย่างมากมายสุดจะพรรณนา

จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา ฉบับการ์ตูน

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หนังสือเล่มหนึ่งในชุด จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา นำเสนอในรูปแบบการ์ตูนที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยให้ชาวไทยได้พ้นจากความทุกข์เข็ญได้อย่างยั่งยืน 

หนังสือมีเนื้อหาเกี่ยวกับวัดพระราม ๙  ที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เป็นวัดตัวอย่างของชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะต่างจากวัดอื่นๆ ทั้งด้านโครงสร้างคือ เป็นวัดขนาดเล็กในชุมชนเมืองที่ใช้งบประมาณประหยัด เรียบง่าย เน้นประโยชน์ใช้สอยสูงสุด และบทบาทหน้าที่ในการเป็นศูนย์รวมแห่งความร่วมใจในการพัฒนาชุมชนเหมือนเช่นประเพณีไทยโบราณที่มีบ้าน วัด โรงเรียน (บวร) อยู่ร่วมกันและช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันตลอดมา

กล่าวถึงโครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากพระปรีชาสามารถในศาสตร์ต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เช่น โครงการเกี่ยวกับดิน น้ำ ป่า และวิศวกรรม ซึ่งมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะการพัฒนาชนบทเพื่อยกระดับชีวิต  ความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้  ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในพื้นที่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเน้นการพัฒนาด้านแหล่งนํ้าการเกษตร สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมอาชีพ

กล่าวถึงศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำริให้ดำเนินการจัดตั้งขึ้นในทุกภูมิภาค รวม 6 แห่ง เพื่อเป็นศูนย์รวมของการศึกษาค้นคว้าในด้านการพัฒนาแขนงต่างๆ เฉพาะท้องถิ่น และเป็นศูนย์รวมของหน่วยงานต่างๆ ของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทุกด้านได้มาร่วมกันเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรในการทำการเกษตรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เป็น "ตัวอย่างของความสำเร็จ" ที่ช่วยเผยแพร่ความรู้การทำการเกษตรอย่างมีหลักวิชา ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ไปสู่เกษตรกรด้วยวิธีการที่เข้าใจได้ง่ายและนำไปปฏิบัติได้

ด้วยพระเมตตา พลิกฟื้น พัฒนา ลุ่มน้ำปากพนัง

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ > การอนุรักษ์ผสานการพัฒนาทรัพยากรน้ำ

หนังสือเผยแพร่พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียง ที่ช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำเค็ม และปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ได้อย่างครบวงจร

พระมหากษัตริย์ไทยกับวิวัฒน์น้ำ...ลุ่มเจ้าพระยา

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ > การอนุรักษ์ผสานการพัฒนาทรัพยากรน้ำ

หนังสือกล่าวถึงวิวัฒนาการลุ่มเจ้าพระยาจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำและการพัฒนาลุ่มน้ำเจ้าพระยาตามแนวพระราชดำริที่ส่งผลให้เกิดความเจริญมั่นคงของบ้านเมือง โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้นำและทรงปกครองดูแลทุกข์สุขของราษฎรนับเนื่องจากอดีตเรื่อยมา กระทั่งถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระปรีชาสามารถในเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำ และได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาลต่อประชาชนและประเทศชาติ

น้ำ คือ ชีวิต

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หนังสือนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเป็นปราชญ์แห่งนํ้าของแผ่นดิน ด้วยทรงเชี่ยวชาญศาสตร์ทั้งปวงที่เกี่ยวกับนํ้า ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำแล้งด้วยการใช้ฝนหลวง การสร้างอ่างเก็บน้ำและฝายทดน้ำ ฯลฯ ทรงแก้ไขปัญหานํ้าท่วม ด้วยการสร้างเขื่อนและทางผันน้ำ ฯลฯ ทรงแก้ไขปัญหาน้ำเสียด้วยการใช้น้ำดีไล่น้ำเสีย ใช้เครื่องกรองน้ำธรรมชาติ ฯลฯ ด้วยทรงตระหนักว่าน้ำคือชีวิต เพราะน้ำมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตของราษฎรทั่วประเทศ

ฝายชะลอความชุ่มชื้น (Check Dam) ในรูปแบบต่างๆ

หมวดหมู่ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หนังสือนำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับฝายต้นน้ำ (Check Dam) หรือเรียกอีกอย่างว่าฝายชะลอความชุ่มชื้นในรูปแบบต่างๆ ทั้งแบบท้องถิ่นเบื้องต้น แบบเรียงด้วยหินค่อนข้างถาวร และแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งเกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อนำมาซึ่งความสมบูรณ์ของป่าไม้ ดิน และน้ำ โดยแต่ละพื้นที่สามารถเลือกรูปแบบให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศเพื่ออำนวยประโยชน์ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าอย่างยั่งยืนได้เป็นอย่างดี