พอเพียงเพื่อยั่งยืน: รวมผลงานวิจัยของมูลนิธิมั่นพัฒนา ปี 2560

มูลนิธิมั่นพัฒนาได้รวบรวมผลงานจากโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ 4 เรื่อง ไว้ในหนังสือเล่มนี้ อันได้แก่

1) โครงการถอดบทเรียนกระบวนการจัดการองค์ความรู้และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาโครงการปิดทองหลังพระฯ

2) โครงการการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนบ้านใหม่สันติแบบบูรณาการ โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3) โครงการวิจัยและพัฒนาเรื่องการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และความเข้มแข็งของชุมชนสู่คุณธรรมจริยธรรมและเศรษฐกิจพอเพียง

4) โครงการจัดทำสื่อการสอนเพื่อพัฒนาตนเองและองค์กรผ่านทางเว็บไซต์ตามมาตรฐานองค์กรธุรกิจตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
หน่วยงาน
สนับสนุสข้อมูลโดย มูลนิธิมั่นพัฒนา
หมวดหมู่
ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน > การพัฒนาอย่างยั่งยืน
หัวเรื่อง

การพัฒนาแบบยั่งยืน – ไทย
เศรษฐกิจพอเพียง – ปรัชญา

คำสำคัญ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน  การพัฒนาที่ยั่งยืน  เศรษฐกิจพอเพียง  ความพอเพียง  โครงการปิดทองหลังพระ  ระเบิดจากข้างใน  การพัฒนาคน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาชาวบ้าน  ผู้นำชุมชน  การพัฒนาชุมชน  การพัฒนาชนบท  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  การเกษตร  เกษตรกรรม  เกษตรทฤษฎีใหม่  เกษตรผสมผสาน  เกษตรกร  กิจกรรม  ภาคีเครือข่าย  การจัดการองค์ความรู้  การจัดการความรู้  การแบ่งปันองค์ความรู้  การจัดเก็บองค์ความรู้  การประยุกต์ใช้องค์ความรู้  แรงจูงใจ  ความสัมพันธ์  ความเกี่ยวพัน  ความไว้ใจ  การสร้างกิจวัตร  ความเป็นเจ้าของ  การสนับสนุน  ภาวะผู้นำ  ความใฝ่รู้  ทางเชื่อมเสมือน  ภูมิสังคม  การบ่งชี้  การจัดการ  การถ่ายทอด  ระบบสารสนเทศ  เครือข่ายภูมิปัญญา  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  การมีภูมิคุ้มกัน  ความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  ความร่วมมือ  น่าน  นักวิจัย  งานวิจัย  วิจัยชุมชน  การศึกษาชุมชน  การแก้ปัญหาความยากจน  หมู่บ้านโคกล่าม  หมู่บ้านแสงอร่าม  ความดี  ข้าวกล้องอินทรีย์  โรงเรียนคุณธรรม  โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง  บ้านใหม่สันติ  เว็บไซต์  การจัดการวัฒนธรรมองค์กร  การจัดการทรัพยากรมนุษย์  การจัดการการตลาด  องค์กรธุรกิจ  ธุรกิจขนาดกลาง  ธุรกิจขนาดย่อม  SMEs  การจัดการการผลิต  การจัดการบริการ  นวัตกรรม  เทคโนโลยี  การเงิน  การลงทุน  การจัดการความเสี่ยง  ทุนนิยม

 
รายละเอียดเอกสาร

มูลนิธิมั่นพัฒนาได้รวบรวมผลงานจากโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ 4 เรื่อง ไว้ในหนังสือเล่มนี้ อันได้แก่

1) โครงการถอดบทเรียนกระบวนการจัดการองค์ความรู้และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาโครงการปิดทองหลังพระฯ

2) โครงการการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนบ้านใหม่สันติแบบบูรณาการ โดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3) โครงการวิจัยและพัฒนาเรื่องการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และความเข้มแข็งของชุมชนสู่คุณธรรมจริยธรรมและเศรษฐกิจพอเพียง

4) โครงการจัดทำสื่อการสอนเพื่อพัฒนาตนเองและองค์กรผ่านทางเว็บไซต์ตามมาตรฐานองค์กรธุรกิจตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สำนักพิมพ์
ภาพพิมพ์
สถานที่พิมพ์
ไม่ปรากฏ
ปีที่พิมพ์
2560
เดือนที่พิมพ์
ธันวาคม
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
ไทย
จำนวนหน้า
266
ISBN
978-616-329-090-8
ISSN
เลขทะเบียน
365
ปรับปรุงล่าสุด
2018-05-31 10:58:35
ขนาดไฟล์
11798741 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
1230

หนังสือแนะนำ