SDG Business: Corporate Action on Sustainable Development

หนังสือ “SDG Business: Corporate Action on Sustainable Development” เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการดำเนินบทบาทขององค์กรธุรกิจที่มีต่อวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 ขององค์การสหประชาชาติ อันมีขอบข่ายที่กว้างกว่าโจทย์การพัฒนาความยั่งยืนในระดับองค์กรหรือระดับห่วงโซ่ธุรกิจ เพื่อมุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี นับจากนี้จวบจนปี ค.ศ.2030

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย สถาบันไทยพัฒน์
หมวดหมู่
ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน > การพัฒนาอย่างยั่งยืน
หัวเรื่อง

การพัฒนาแบบยั่งยืน – ไทย
เศรษฐกิจพอเพียง

คำสำคัญ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน  การพัฒนาที่ยั่งยืน  องค์การสหประชาชาติ  องค์กรธุรกิจ  ภาคเอกชน  ความร่วมมือ  กิจกรรม  การประชุม

 
รายละเอียดเอกสาร

หนังสือ “SDG Business: Corporate Action on Sustainable Development” เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการดำเนินบทบาทขององค์กรธุรกิจที่มีต่อวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 ขององค์การสหประชาชาติ อันมีขอบข่ายที่กว้างกว่าโจทย์การพัฒนาความยั่งยืนในระดับองค์กรหรือระดับห่วงโซ่ธุรกิจ เพื่อมุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี นับจากนี้จวบจนปี ค.ศ.2030

สำนักพิมพ์
ไม่ปรากฏ
สถานที่พิมพ์
ไม่ปรากฏ
ปีที่พิมพ์
-
เดือนที่พิมพ์
-
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
ไทย
จำนวนหน้า
18
ISBN
ISSN
เลขทะเบียน
370
ปรับปรุงล่าสุด
2018-02-16 23:36:27
ขนาดไฟล์
2728639 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
348

หนังสือแนะนำ