ผลสำเร็จจากองค์ความรู้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 2560

นำตัวอย่างเกษตรกรซึ่งเป็นผลงานการขยายผล ของศูนย์ฯ ที่น้อมนำแนวพระราชดำริตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนิน ชีวิตจนประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบและเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ผู้สนใจทั่วไปเข้าไปเยี่ยมชม และศึกษาหาความรู้ได้จากสภาพพื้นที่จริง คนไทยทุกระดับนำไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติได้ อย่างแท้จริง ตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยใช้ทาง สายกลางตามวิถีไทย อยู่กินตามฐานะ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่ยึดติดวัตถุ และใช้สติปัญญา คุณธรรม และความรู้นำทางในการดำเนินชีวิตเป็นสำคัญ จะส่งผลให้ประชาชนและประเทศชาติ ดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนและมีความสุขตลอดไป

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
หมวดหมู่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ > ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หัวเรื่อง
คำสำคัญ
 
รายละเอียดเอกสาร

นำตัวอย่างเกษตรกรซึ่งเป็นผลงานการขยายผล ของศูนย์ฯ ที่น้อมนำแนวพระราชดำริตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนิน ชีวิตจนประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบและเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ผู้สนใจทั่วไปเข้าไปเยี่ยมชม และศึกษาหาความรู้ได้จากสภาพพื้นที่จริง คนไทยทุกระดับนำไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติได้ อย่างแท้จริง ตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยใช้ทาง สายกลางตามวิถีไทย อยู่กินตามฐานะ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่ยึดติดวัตถุ และใช้สติปัญญา คุณธรรม และความรู้นำทางในการดำเนินชีวิตเป็นสำคัญ จะส่งผลให้ประชาชนและประเทศชาติ ดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนและมีความสุขตลอดไป

สำนักพิมพ์
สถานที่พิมพ์
ปีที่พิมพ์
-
เดือนที่พิมพ์
-
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
ไทย
จำนวนหน้า
136
ISBN
ISSN
เลขทะเบียน
ปรับปรุงล่าสุด
2018-08-02 16:52:48
ขนาดไฟล์
37963544 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
137

หนังสือแนะนำ