Alternative Development : Sufficiency Economy

นำเสนอหลักการสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์ใช้กับโครงการต่างๆ  ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ และตัวอย่างความสำเร็จของโครงการอื่นๆ รวมถึงบันทึกประสบการณ์ของเกษตรกรที่นำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ทำให้ภาพรวมของสังคมไทยมีหลักยึดให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี รวมถึงการวิเคราะห์ในทางเศรษฐศาสตร์ในระดับการผลิตและการจัดเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางเศรษฐกิจครบวงจรได้ต่อไปในอนาคต

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
-
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หมวดหมู่
หัวเรื่อง

เศรษฐกิจพอเพียง -- ปรัชญา

เกษตรกรรมแบบผสมผสาน

คำสำคัญ

ความพอเพียง   ชุมชน   เกษตรทฤษฎีใหม่   การเกษตร   เกษตรกรรม   เกษตรกร  เศรษฐศาสตร์  เศรษฐกิจ

 
รายละเอียดเอกสาร

นำเสนอหลักการสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์ใช้กับโครงการต่างๆ  ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ และตัวอย่างความสำเร็จของโครงการอื่นๆ รวมถึงบันทึกประสบการณ์ของเกษตรกรที่นำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ทำให้ภาพรวมของสังคมไทยมีหลักยึดให้เกิดการบริหารจัดการที่ดี รวมถึงการวิเคราะห์ในทางเศรษฐศาสตร์ในระดับการผลิตและการจัดเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางเศรษฐกิจครบวงจรได้ต่อไปในอนาคต

สำนักพิมพ์
-
สถานที่พิมพ์
กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
2547
เดือนที่พิมพ์
สิงหาคม
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
อังกฤษ
จำนวนหน้า
44
ISBN
ISSN
เลขทะเบียน
233
ปรับปรุงล่าสุด
2014-04-25 13:59:25
ขนาดไฟล์
604946 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
465

หนังสือแนะนำ