Sufficiency economy implications and applications

การสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคมสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม และบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
-
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หมวดหมู่
หัวเรื่อง

เศรษฐกิจพอเพียง -- ปรัชญา

คำสำคัญ

ความพอเพียง   ครอบครัว   ชุมชน   ประเทศ   เกษตรกร   นักธุรกิจ   นักการเมือง   เจ้าหน้าที่ของรัฐ   ครู   อาจารย์

 
รายละเอียดเอกสาร

การสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคมสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม และบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

สำนักพิมพ์
-
สถานที่พิมพ์
กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
2550
เดือนที่พิมพ์
-
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
อังกฤษ
จำนวนหน้า
36
ISBN
978-974-9769-75-1
ISSN
เลขทะเบียน
213
ปรับปรุงล่าสุด
2014-04-25 15:25:56
ขนาดไฟล์
3247934 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
634

หนังสือแนะนำ