สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 103

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 103 สุมาลี บุญยฤทธิ์ อาจารย์สอนวิชาถ่ายภาพ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร กล่าวถึงการประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการสอนว่า จะมุ่งสอนให้นักศึกษารู้จักความมีน้ำใจ แบ่งปันซึ่งกันและกัน อุปกรณ์การถ่ายภาพไม่ว่าจะถูกหรือแพงไม่ใช่สิ่งตัดสินเพราะผลงานที่ดีล้วนเกิดจากความตั้งใจ และสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องมีคือจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
-
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
หมวดหมู่
การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หัวเรื่อง

เศรษฐกิจพอเพียง -- ปรัชญา

คำสำคัญ

ความพอเพียง  การศึกษา  การถ่ายภาพ  กล้องถ่ายรูป  คุณธรรม  จริยธรรม

 
รายละเอียดเอกสาร

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 103 สุมาลี บุญยฤทธิ์ อาจารย์สอนวิชาถ่ายภาพ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร กล่าวถึงการประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการสอนว่า จะมุ่งสอนให้นักศึกษารู้จักความมีน้ำใจ แบ่งปันซึ่งกันและกัน อุปกรณ์การถ่ายภาพไม่ว่าจะถูกหรือแพงไม่ใช่สิ่งตัดสินเพราะผลงานที่ดีล้วนเกิดจากความตั้งใจ และสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องมีคือจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ

สำนักพิมพ์
สถานที่พิมพ์
ปีที่พิมพ์
-
เดือนที่พิมพ์
-
ประเภทสื่อ
multimedia
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
ไทย
จำนวนหน้า
0
ISBN
ISSN
เลขทะเบียน
162
ปรับปรุงล่าสุด
2018-06-14 11:17:40
ขนาดไฟล์
28672 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
647

หนังสือแนะนำ