The Developer King

หนังสือรวมพระราชกรณียกิจ และแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าทุกท้องถิ่นทั่วพระราชอาณาจักร ทุกเชื้อชาติศาสนา ตลอดระยะเวลา 60 ปีแห่งรัชสมัย กล่าวถึง หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในด้านต่าง เช่น การพัฒนาแหล่งน้ำ การส่งเสริมอาชีพ การสื่อสารและคมนาคม สาธารณสุข และอื่นๆ ซึ่งจากพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาโดยแท้จริง 

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
-
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หมวดหมู่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หัวเรื่อง

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา -- พระราชกรณียกิจ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

การพัฒนาการเกษตร -- ไทย

การพัฒนาชนบท -- ไทย

คำสำคัญ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   เศรษฐกิจพอเพียง   หลักการทรงงาน   โครงการแก้มลิง   เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์   เขื่อนขุนด่านปราการชล   โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   กังหันน้ำชัยพัฒนา   การบำบัดน้ำเสีย   เกษตรทฤษฎีใหม่   ป่าไม้   การเกษตร   เกษตรกรรม   การส่งเสริมอาชีพ   ศิลปาชีพ   โครงการฟาร์มโคนมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   การคมนาคม   การสื่อสาร   สาธารณสุข

 
รายละเอียดเอกสาร

หนังสือรวมพระราชกรณียกิจ และแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าทุกท้องถิ่นทั่วพระราชอาณาจักร ทุกเชื้อชาติศาสนา ตลอดระยะเวลา 60 ปีแห่งรัชสมัย กล่าวถึง หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในด้านต่าง เช่น การพัฒนาแหล่งน้ำ การส่งเสริมอาชีพ การสื่อสารและคมนาคม สาธารณสุข และอื่นๆ ซึ่งจากพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาโดยแท้จริง 

สำนักพิมพ์
อรุณการพิมพ์
สถานที่พิมพ์
กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
2554
เดือนที่พิมพ์
กันยายน
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
ไทย
จำนวนหน้า
122
ISBN
ISSN
เลขทะเบียน
226
ปรับปรุงล่าสุด
2014-05-30 14:46:33
ขนาดไฟล์
34515973 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
1015

หนังสือแนะนำ