Museum for life

กล่าวถึงประวัติ ความสำคัญ และภารกิจอย่างย่อของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 6 ศูนย์ทั่วภูมิภาค ซึ่งทำหน้าที่เสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต เป็นศูนย์ในการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย วิธีการแก้ปัญหาด้านเกษตรกรรม ที่ช่วยเผยแพร่ความรู้การทำการเกษตรอย่างมีหลักวิชา ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ไปสู่เกษตรกรด้วยวิธีการที่เข้าใจได้ง่าย และสามารถนำไปปฏิบัติที่เป็นจริงได้

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หมวดหมู่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ > ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หัวเรื่อง

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา -- พระราชกรณียกิจ  

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต

คำสำคัญ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 
รายละเอียดเอกสาร

กล่าวถึงประวัติ ความสำคัญ และภารกิจอย่างย่อของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 6 ศูนย์ทั่วภูมิภาค ซึ่งทำหน้าที่เสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต เป็นศูนย์ในการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิจัย วิธีการแก้ปัญหาด้านเกษตรกรรม ที่ช่วยเผยแพร่ความรู้การทำการเกษตรอย่างมีหลักวิชา ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ไปสู่เกษตรกรด้วยวิธีการที่เข้าใจได้ง่าย และสามารถนำไปปฏิบัติที่เป็นจริงได้

สำนักพิมพ์
สถานที่พิมพ์
กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
-
เดือนที่พิมพ์
-
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
อังกฤษ
จำนวนหน้า
16
ISBN
ISSN
เลขทะเบียน
237
ปรับปรุงล่าสุด
2014-10-14 14:06:17
ขนาดไฟล์
2985045 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
568

หนังสือแนะนำ