Puparn Royal Development Study Centre

นำเสนอที่มาและวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการทำเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของภาคตะวันออกเฉียง เหนือ โดยเน้นการปรับปรุงบำรุงดิน การเร่งรัดพัฒนาป่าไม้โดยอาศัยระบบชลประทานและการปลูกพืชเศรษฐกิจ ที่มีผลต่อการเพิ่มรายได้ของเกษตรกร โดยเป็นหนึ่งใน 6 แห่งของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่มีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หมวดหมู่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ > ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
หัวเรื่อง

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา -- พระราชกรณียกิจ  

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

คำสำคัญ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  การเกษตร  เกษตรกรรม  พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ  การอนุรักษ์ป่าไม้  การฟื้นฟูป่าไม้

 
รายละเอียดเอกสาร

นำเสนอที่มาและวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการทำเกษตรกรรมที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของภาคตะวันออกเฉียง เหนือ โดยเน้นการปรับปรุงบำรุงดิน การเร่งรัดพัฒนาป่าไม้โดยอาศัยระบบชลประทานและการปลูกพืชเศรษฐกิจ ที่มีผลต่อการเพิ่มรายได้ของเกษตรกร โดยเป็นหนึ่งใน 6 แห่งของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่มีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

สำนักพิมพ์
สถานที่พิมพ์
กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
2540
เดือนที่พิมพ์
พฤษภาคม
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
อังกฤษ
จำนวนหน้า
20
ISBN
ISSN
เลขทะเบียน
239
ปรับปรุงล่าสุด
2014-10-14 14:06:39
ขนาดไฟล์
2447859 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
741

หนังสือแนะนำ