Sufficiency Economy Philosophy STS : First Edition

Sufficiency Economy Philosophy:
Thailand’s Path towards
Sustainable Development Goals

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย กระทรวงการต่างประเทศ
หมวดหมู่
ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน > การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หัวเรื่อง

เศรษฐกิจพอเพียง
การพัฒนาแบบยั่งยืน

คำสำคัญ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน  เศรษฐกิจพอเพียง  ความพอเพียง  การแก้ปัญหาความยากจน  การเกษตรแบบยั่งยืน  โภชนาการ  สุขภาพ  การศึกษา  คุณภาพชีวิต  ความเสมอภาค  ความเท่าเทียม  การจัดการคุณภาพน้ำ  การจัดการน้ำ  สุขาภิบาล  พลังงานทางเลือก  การพัฒนาเศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม  นวัตกรรม  ชุมชน  การบริโภค  ภูมิอากาศ  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล  ระบบนิเวศ  การจัดการดิน  ความยุติธรรม  สันติภาพ

 
รายละเอียดเอกสาร

Sufficiency Economy Philosophy:
Thailand’s Path towards
Sustainable Development Goals

สำนักพิมพ์
ไม่ปรากฏ
สถานที่พิมพ์
กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
-
เดือนที่พิมพ์
-
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
อังกฤษ
จำนวนหน้า
108
ISBN
ISSN
เลขทะเบียน
288
ปรับปรุงล่าสุด
2017-09-13 13:24:08
ขนาดไฟล์
5085865 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
341

หนังสือแนะนำ