ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน: จากบริบทของสังคมไทยสู่สังคมโลก

การสัมมนาวิชาการ เรื่องพัฒนบริหารศาสตร์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดขึ้นโดย ศูนย์ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย ศูนย์ศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยังยืน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หมวดหมู่
ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน > หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หัวเรื่อง

เศรษฐกิจพอเพียง -- ปรัชญา
การพัฒนาแบบยั่งยืน

คำสำคัญ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน  เศษฐกิจพอเพียง  ความพอเพียง  องค์การสหประชาชาติ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  นิด้า  วิกฤติต้มยำกุ้ง

 
รายละเอียดเอกสาร

การสัมมนาวิชาการ เรื่องพัฒนบริหารศาสตร์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดขึ้นโดย ศูนย์ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560

สำนักพิมพ์
ไม่ปรากฏ
สถานที่พิมพ์
กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
2560
เดือนที่พิมพ์
เมษายน
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
ไทย
จำนวนหน้า
32
ISBN
ISSN
เลขทะเบียน
316
ปรับปรุงล่าสุด
2018-02-12 13:03:47
ขนาดไฟล์
1340645 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
371

หนังสือแนะนำ