ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสถาบันอุดมศึกษา

การสัมมนาวิชาการเรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสถาบันอุดมศึกษา ให้แก่นักวิชาการ นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป เพื่อประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ในบริบทต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและสังคมไทยโดยรวม  เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย ศูนย์ศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยังยืน และคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หมวดหมู่
ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน > การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หัวเรื่อง

เศรษฐกิจพอเพียง -- การศึกษาและการสอน
เศรษฐกิจพอเพียง -- ปรัชญา  

คำสำคัญ

เศษฐกิจพอเพียง  ความพอเพียง  การศึกษา  สถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัย  ภูมิคุ้มกันทางการเงิน  ครู  บุคลากรทางการศึกษา  กองทุนสนับสนุนการศึกษา  กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา  การพัฒนาประเทศ  การพัฒนามนุษย์  การพัฒนาคน  การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

 
รายละเอียดเอกสาร

การสัมมนาวิชาการเรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับสถาบันอุดมศึกษา ให้แก่นักวิชาการ นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป เพื่อประโยชน์ในการนำไปประยุกต์ใช้ในบริบทต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานและสังคมไทยโดยรวม  เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2559 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สำนักพิมพ์
ไม่ปรากฏ
สถานที่พิมพ์
กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
2559
เดือนที่พิมพ์
เมษายน
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
ไทย
จำนวนหน้า
165
ISBN
ISSN
เลขทะเบียน
317
ปรับปรุงล่าสุด
2018-02-12 13:04:57
ขนาดไฟล์
1958459 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
265

หนังสือแนะนำ