ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน: กระบวนทัศน์การพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0

แสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน: กระบวนทัศน์การพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0" ผ่านวีดีทัศน์ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ว่ารัฐบาลใช้ "เศรษฐกิจพอเพียง" เป็นหลักคิดและขับเคลื่อนโมเดล Thailand 4.0 นำประเทศไทยพ้นกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หมวดหมู่
ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน > การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หัวเรื่อง

เศรษฐกิจพอเพียง – ปรัชญา
การพัฒนาแบบยั่งยืน

คำสำคัญ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน  เศษฐกิจพอเพียง  ความพอเพียง  การพัฒนาเศรษฐกิจ  การพัฒนาที่สมดุล  การพึ่งพาตนเอง  ประชาคมโลก  ความมั่งคั่ง  ความมั่นคง  ความยั่งยืน  Thailand  4.0  การพัฒนามนุษย์  การพัฒนาคน  ทุนมนุษย์  การพัฒนาการเกษตร  การพัฒนาอุตสาหกรรม  โครงสร้างพื้นฐาน  กลไกประชารัฐ

 
รายละเอียดเอกสาร

แสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน: กระบวนทัศน์การพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0" ผ่านวีดีทัศน์ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ว่ารัฐบาลใช้ "เศรษฐกิจพอเพียง" เป็นหลักคิดและขับเคลื่อนโมเดล Thailand 4.0 นำประเทศไทยพ้นกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

สำนักพิมพ์
ไม่ปรากฏ
สถานที่พิมพ์
กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
2560
เดือนที่พิมพ์
มิถุนายน
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
ไทย
จำนวนหน้า
52
ISBN
ISSN
เลขทะเบียน
318
ปรับปรุงล่าสุด
2018-02-12 13:06:00
ขนาดไฟล์
1666186 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
508

หนังสือแนะนำ