พัฒนบริหารศาสตร์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง "พัฒนบริหารศาสตร์ กับปรัชญาของเศรษฐกิจพองเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน"

จัดโดย ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน และ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย ศูนย์ศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยังยืน และคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หมวดหมู่
ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน > หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หัวเรื่อง

เศรษฐกิจพอเพียง -- ปรัชญา
การพัฒนาแบบยั่งยืน

คำสำคัญ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน  เศษฐกิจพอเพียง  ความพอเพียง  การพัฒนาเศรษฐกิจ  คุณธรรม  จิตสำนึกของความพอเพียง  เศรษฐศาสตร์  การจัดการข้อมูล  ตัวชี้วัด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การจัดทำงบประมาณ  การบริหารงบประมาณ  การเกษตร  เกษตรกรรม  เกษตรอินทรีย์  แนวคิดการจัดการทรัพยากรร่วม  การจัดการป่าชุมชน  การพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน  พลังงานหมุนเวียน  ชีวมวล  อ้อย  น้ำตาล  การถอยห่างจากการบริโภค  ญี่ปุ่นร่วมสมัย  สังคมบริโภคนิยม  การสื่อสาร  อภิปรัชญา  ปรัชญาสัจจะนิยม  ภาษาธรรม  นิเวศน์แนวลึก  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  นิด้า

 
รายละเอียดเอกสาร

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง "พัฒนบริหารศาสตร์ กับปรัชญาของเศรษฐกิจพองเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน"

จัดโดย ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน และ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

สำนักพิมพ์
ไม่ปรากฏ
สถานที่พิมพ์
กรุงเทพมหานคร
ปีที่พิมพ์
2560
เดือนที่พิมพ์
เมษายน
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
ไทย
จำนวนหน้า
218
ISBN
ISSN
เลขทะเบียน
319
ปรับปรุงล่าสุด
2018-02-12 13:08:23
ขนาดไฟล์
4593686 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
354

หนังสือแนะนำ