UNISEARCH JOURNAL ฉบับพิเศษ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560

วารสาร Unisearch Journal ฉบับพิเศษ เดือนตุลาคม พ.ศ.2560

รายละเอียดอื่นๆ

ผู้แต่ง
หน่วยงาน
สนับสนุนข้อมูลโดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หมวดหมู่
พระมหากษัตริย์นักพัฒนา
หัวเรื่อง

ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

คำสำคัญ

การพัฒนาเศรษฐกิจ  การพัฒนาสังคม  การพัฒนาชนบท  ภูมิสังคม  การพัฒนาเชิงพื้นที่  การพัฒนาอย่างยั่งยืน  การแก้ปัญหาความยากจน  มูลนิธิโครงการหลวง  ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง  โรงงานหลวง  การแปรรูปอาหาร  ดอยคำ  การเกษตร  เกษตรกร  เศรษฐกิจพอเพียง  ความพอเพียง  ภาคเหนือ  การแพทย์  การสาธารณสุข  มูลนิธิอานันทมหิดล  ทุนอานันทมหิดล  สถาบันราชประชาสมาสัย  เรือเวชพาหน์  หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทาน  แพทย์อาสา  พอ.สว.  การอนุรักษ์ป่าไม้  การฟื้นฟูป่าไม้  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ  ระบบป่าเปียก  อ่างเก็บน้ำ  อ่างพวง  การพัฒนาดิน  หญ้าแฝก  การพัฒนาการเกษตร  เกษตรกร  ธนาคารโค-กระบือ  การพัฒนาโคนม  ฟาร์มโคนม  โคนมพระราชทาน  พลังงานทดแทน  พลังงานชีวภาพ  เชื้อเพลิงชีวภาพ  พลังงานน้ำ  พลังงานแสงอาทิตย์  พลังงานลม  หุ่นยนต์ทางการแพทย์  โรคหลอดเลือดสมอง  การบริหารจัดการน้ำ  การแก้ปัญหาน้ำท่วม  การแก้ปัญหาอุทกภัย  โครงการบรรเทาอุทกภัย  การพัฒนาอย่างยั่งยืน  การพัฒนาสังคม  การพัฒนามนุษย์  การพัฒนาคน  การพัฒนาถิ่นฐาน

 
รายละเอียดเอกสาร

วารสาร Unisearch Journal ฉบับพิเศษ เดือนตุลาคม พ.ศ.2560

สำนักพิมพ์
ไม่ปรากฏ
สถานที่พิมพ์
ไม่ปรากฏ
ปีที่พิมพ์
2560
เดือนที่พิมพ์
ตุลาคม
ประเภทสื่อ
ebook
ภาษาที่ใช้เรียบเรียง
ไทย
จำนวนหน้า
114
ISBN
ISSN
เลขทะเบียน
363
ปรับปรุงล่าสุด
2018-02-16 22:46:15
ขนาดไฟล์
43950193 bytes


จำนวนผู้เข้าชม
312

หนังสือแนะนำ