หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Work Hard Smart พอเพียง

เรียนรู้หลักการใช้ชีวิตแบบ Work Hard Smart พอเพียง โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมมีประสิทธิภาพ

“มูลนิธิมั่นพัฒนา” สนับสนุนการพัฒนาเพื่อความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน โดยเชื่อว่าหลักปรัชญาของเศรษฐก­ิจพอเพียงเป็นหนทางหนึ่งที่สามา­รถ นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของทุ­กภาคส่วนได้