หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ทักษะหนึ่งที่จะช่วยให้เราเป็นผู้บริโภคที่ชาญฉลาดได้ คือความสามารถในการแยกแยะ “ความต้องการ” กับ “ความจำเป็น” ออกจากกัน การใช้หลัก "ความพอประมาณ" "มีเหตุผล" "มีภูมิคุ้มกัน" โดยตั้งอยู่บนฐานของ "ความรู้" และ "คุณธรรม" จะทำให้เกิดการตัดสินใจที่ถูกต้อง เหมาะสมได้

“มูลนิธิมั่นพัฒนา” สนับสนุนการพัฒนาเพื่อความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน โดยเชื่อว่าหลักปรัชญาของเศรษฐก­ิจพอเพียง­­เป็นหนทางหนึ่งที่สามา­รถ นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของทุ­กภาคส่วนไ­­ด้

เหล้า บุหรี่ การพนัน กับดักวิถีไทย

หมวดหมู่ : หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป็นที่ทราบกันดีว่าสาเหตุสำคัญของ “ความไม่ยั่งยืน” ในสังคมไทยส่วนหนึ่ง เกิดจากการเสพติดอบายมุข โดยเฉพาะกับ “เหล้า บุหรี่ และการพนัน” ที่ได้แทรกซึมเข้ามาอยู่ร่วมกับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน ดังนั้นการเลิกอบายมุขเหล่านี้ จึงถือเป็นการแก้ไขที่ต้นตอของปัญหา เพื่อความยั่งยืนของสังคมไทยอย่างแท้จริง

“มูลนิธิมั่นพัฒนา” สนับสนุนการพัฒนาเพื่อความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน โดยเชื่อว่าหลักปรัชญาของเศรษฐก­ิจพอเพียง­­เป็นหนทางหนึ่งที่สามา­รถ นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของทุ­กภาคส่วนไ­­ด้

เลี้ยงลูกอย่างไร ให้ใช้เงินเป็น

หมวดหมู่ : หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ทุกวันนี้โลกของเราเต็มไปด้วยการแข่งขัน ดังนั้นการสอนให้เด็กๆ รู้จัก “ใช้เงินเป็น” ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะเด็กที่ใช้เงินเป็นไม่เพียงแต่จะอยู่รอดได้อนาคต หากยังจะมีชีวิตที่สมดุล มีความสุข และพบกับความยั่งยืนที่แท้จริงได้

“มูลนิธิมั่นพัฒนา” สนับสนุนการพัฒนาเพื่อความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน โดยเชื่อว่าหลักปรัชญาของเศรษฐก­ิจพอเพียง­­เป็นหนทางหนึ่งที่สามา­รถ นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของทุ­กภาคส่วนไ­­ด้

ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

หมวดหมู่ : หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปัจจุบันนี้โลกของเรากำลังเผชิญกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมอย่างหนัก ดังนั้นภาคธุรกิจซึ่งถือว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อสังคม จึงไม่สามารถที่จะมองข้ามในเรื่องของ “การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน” ได้ ทั้งนี้การทำ “ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน” ก็ไม่เพียงแต่จะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น หากแต่ยังส่งผลดีต่อ สังคม ชุมชน เศรษฐกิจ และองค์กรอีกด้วย

“มูลนิธิมั่นพัฒนา” สนับสนุนการพัฒนาเพื่อความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน โดยเชื่อว่าหลักปรัชญาของเศรษฐก­ิจพอเพียง­­เป็นหนทางหนึ่งที่สามา­รถ นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของทุ­กภาคส่วนไ­­ด้

Work Hard Smart พอเพียง

หมวดหมู่ : หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เรียนรู้หลักการใช้ชีวิตแบบ Work Hard Smart พอเพียง โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมมีประสิทธิภาพ

“มูลนิธิมั่นพัฒนา” สนับสนุนการพัฒนาเพื่อความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน โดยเชื่อว่าหลักปรัชญาของเศรษฐก­ิจพอเพียงเป็นหนทางหนึ่งที่สามา­รถ นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของทุ­กภาคส่วนได้

Bathroom Design องค์กรแห่งความสุข

หมวดหมู่ : หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ทำความรู้จักกับ Bathroom Design องค์กรแห่งความสุข ที่นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับการพัฒนาองค์กรได้อย่างแท้จริง

“มูลนิธิมั่นพัฒนา” สนับสนุนการพัฒนาเพื่อความสมดุล มั่นคง และยั่งยืน โดยเชื่อว่าหลักปรัชญาของเศรษฐก­ิจพอเพียงเป็นหนทางหนึ่งที่สามา­รถ นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของทุ­กภาคส่วนได้

สารคดีเทิดพระเกียรติ ชุด บันทึกแห่งการพัฒนา ตอนที่ 6

หมวดหมู่ : หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง