การอนุรักษ์ผสานการพัฒนาทรัพยากรน้ำ

วีดิทัศน์พระราชทาน "สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา" ตอนที่ 2 พิทักษ์ป่าพัฒนาสินสายน้ำ

ตอนที่ 2 "พิทักษ์ป่า พัฒนาสินสายน้ำ" เรื่องการฟื้นฟู อนุรักษ์ป่า และทรัพยากรธรรมชาติ ให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์หล่อเลี้ยงชีวิตของราษฎร ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงยึดเป็นแนวทางเพื่อรักษาผืนป่า และมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนร่วมใจกันพลิกฟื้นผืนป่าและให้ช่วยกันสร้างให้เกิดทรัพย์ในดิน สินในน้ำ เลี้ยงชีวิตลูกหลานต่อไปตราบนานเท่านาน

ประโยชน์สุขของแผ่นดิน ตอนที่ 38

สารคดีชุดพิเศษ ประโยชน์สุขของแผ่นดิน ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 20.20 น. หลังข่าวในพระราชสำนัก ทางช่อง 9 อสมท. ไปจนถึงสิ้นปี 2554 ประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพสามารถติดตามดูได้ ซึ่งจะได้ความรู้ ข้อคิด และสามารถน้อมนำพระราชดำริที่นำเสนอในแต่ละตอนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี