การอนุรักษ์ผสานการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

วีดิทัศน์พระราชทาน "สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา" ตอนที่ 3 พืชพรรณปลูกชีวิตมั่นคง

ตอนที่ 3 "พืชพรรณ ปลูกชีวิตมั่นคง" เรื่องการเพิ่มพูนความรู้ สร้างรายได้ที่มั่นคงแก่เกษตรกร รวมถึงเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากแหล่งอาหารในป่าและสมุนไพรอย่างคุ้มค่า ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญของการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม มาอย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์สุขของแผ่นดิน ตอนที่ 31

สารคดีชุดพิเศษ ประโยชน์สุขของแผ่นดิน ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 20.20 น. หลังข่าวในพระราชสำนัก ทางช่อง 9 อสมท. ไปจนถึงสิ้นปี 2554 ประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพสามารถติดตามดูได้ ซึ่งจะได้ความรู้ ข้อคิด และสามารถน้อมนำพระราชดำริที่นำเสนอในแต่ละตอนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี