การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 37

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 37 ทองเหมาะ แจ่มแจ้ง เกษตรกรดีเด่นปี 2549 สาขาอาชีพทำนา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี กล่าวการใช้สารเคมีมากๆ ทำให้ดินตาย ทั้งยังส่งผลเสียต่อสุขภาพ เกิดโรคภัยต่างๆ จากอดีตที่มีหนี้สินจำนวนมากแต่ด้วยแรงบันดาลใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงหันมาทำไร่นาสวนผสม ปลูกพืชผักและข้าวไร้สาร ทำให้ชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆ

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 33

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 33 ณรงค์ฤทธิ์ เม้งเกร็ด  ผู้จัดการโครงการพิเศษ คำแสดริเวอร์แคว รีสอร์ต จ.กาญจนบุรี กล่าวถึงนโยบายการทำงานคือใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่ามากที่สุด ใช้ภูมิความรู้กับเทคโนโลยีมาผสมผสานกันและใช้ให้เหมาะสม พร้อมทั้งอบรมพนักงานให้รู้ถึงความพออยู่พอกิน ซึ่งช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับธุรกิจและพนักงานได้เป็นอย่างดี