การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ตอนที่ 1

นำเสนอการบรรยายเรื่อง พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง โดย นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฏ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ที่กล่าวว่าการพัฒนาประเทศมีทางเลือกหลายทาง แต่ละทางก็จะมีผลดีผลเสียแตกต่างกัน แต่มีความเชื่อว่าการปรับใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทยจะเป็นทางเลือกที่เป็นทางรอดของสังคมไทย (ตอนที่ 1) 

พอเพียงตามแนวคิดของพ่อ ตอนที่ 6

ละครสั้นนำแสดงโดยเศรษฐา ศิระฉายา และวทันยา วงศ์โอภาสี เนื้อหากล่าวถึง การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันของชุมชนคอยรุตตั๊กวา (ชุมชนอิสลามลำไทร) เขตหนองจอก กรุงเทพฯ  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำไปใช้ได้กับผู้คนทุกศาสนา