การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 20

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 20 เสริมปัญญา เทียมวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพื้นที่การศึกษา กล่าวถึงความจำเป็นในการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในระบบการศึกษาเนื่องจากสถานศึกษาจะดำรงอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเองเป็นหลัก หากไม่มีความพอประมาณ ไม่มีเหตุมีผล ไม่มีภูมิคุ้มกัน จะทำให้สถานศึกษาไม่สามารถอยู่ได้ตลอดรอดฝั่ง ส่วนในด้านการทำงานต้องยึดมั่นในความขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน และหมั่นทำความดีอย่างเสมอต้นเสมอปลาย

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 15

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 15 เอื้อมพร แสงสุวรรณ บรรณาธิการนิตยสาร กล่าวว่าชีวจิตคือความพอดีพอเพียง กินให้พอดี ออกกำลังกายให้พอดี โดยเฉพาะคนเมืองต้องรู้ว่าจะกินอย่างไรให้พอดี นอนให้พอดี ทำงานให้มีความสุข การดำรงอยู่ในสังคมต้องรู้จักช่วยเหลือพึ่งพากัน เพราะน้ำใจเป็นสิ่งยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก และการทำความดีเป็นความภาคภูมิใจที่ได้ทำเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพราะสิ่งที่พระองค์ตรัสไว้คือสิ่งที่ตนเองกำลังทำอยู่และรู้สึกว่าได้เดินมาถูกทาง