โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

Pikun Thong Royal Development Study Centre

ศูนย์ศึกษาการพัฒนา พิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นศูนย์รวมกำลังของเจ้าหน้าที่ด้านเกษตร สังคม และการส่งเสริมการศึกษามารวมอยู่ด้วยกัน เพื่อให้ความรู้ และช่วยอนุเคราะห์ด้านวิชาการแก่ประชาชน ในการประกอบอาชีพและพัฒนาตนเอง

ศูนย์ ศึกษาการพัฒนาแห่งนี้ มีเป้าหมายสำคัญด้านการวิจัยเพื่อปรับปรุงดินพรุ ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรมให้ได้มากที่สุด และมีการศึกษาทดลองเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดครอบครัวแบบครบวงจร ในเรื่องยางพาราและปาล์มน้ำมัน อันเป็นพืชเศรษฐกิจของภาคใต้อีกด้วย

ประโยชน์สุขของแผ่นดิน ตอนที่ 47

สารคดีชุดพิเศษ ประโยชน์สุขของแผ่นดิน ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 20.20 น. หลังข่าวในพระราชสำนัก ทางช่อง 9 อสมท. ไปจนถึงสิ้นปี 2554 ประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพสามารถติดตามดูได้ ซึ่งจะได้ความรู้ ข้อคิด และสามารถน้อมนำพระราชดำริที่นำเสนอในแต่ละตอนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี