การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 119

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 119 สาโรจน์ บุญนก คนทำว่าว กล่าวถึงการสืบสานศิลปะการทำว่าวไทยที่เจริญรอยตามคุณพ่อว่า นอกจากจะได้ทำงานในสิ่งที่รักแล้ว ยังภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยให้อยู่ยืนยาวต่อไป โดยการทำว่าวเป็นอาชีพที่ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ ช่วยให้พึ่งพาตนเองได้บนพื้นฐานของความพอเพียง

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 115

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 115 ธนินท์ เจียรวนนท์ เจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่ กล่าวว่า แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมีประโยชน์อย่างมหาศาลทั้งในระดับบุคคล บริษัท และประเทศ เพราะสอนให้ทุกคนไม่ใช้เงินเกินตัว การลงทุนก็ไม่ลงทุนเกินตัว เศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้หมายความว่าให้หยุดการเจริญเติบโต หยุดความก้าวหน้า แต่เปิดโอกาสให้สามารถขยายธุรกิจได้ตามเหตุตามผลภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง