การอนุรักษ์ผสานการพัฒนาทรัพยากรน้ำ

สารคดีเทิดพระเกียรติ ชุด บันทึกแห่งการพัฒนา ตอนที่ 17

แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพฯ ที่สำคัญประการหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถอันสูงยิ่งในศาสตร์แห่งน้ำของพระองค์คือการโปรดให้ระบายน้ำออกทางด้านข้างไม่ให้ไหลผ่านพื้นที่กรุงเทพฯ โดยฝั่งตะวันออกได้มีการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำที่คลอง 13 และ 14 เพื่อช่วยระบายน้ำให้ไหลลงสู่ทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ