การพัฒนาอย่างยั่งยืน

แผนฯ 10 เพื่อสังคมอยู่เย็นเป็นสุข ตอนที่ 1

นำเสนอการบรรยายเรื่อง แผนฯ 10 เพื่อสังคมอยู่เย็นเป็นสุข โดย ดร.กำพน กิตติอำพน  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการวางแผนพัฒนาประเทศ โดยได้ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแนวทางในการทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ซึ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกภาคส่วนของประเทศ (ตอนที่ 1)