การพัฒนาเพื่อความอยู่ดีกินดี

สารคดีเทิดพระเกียรติ ชุด บันทึกแห่งการพัฒนา ตอนที่ 5

ห้วยทราย จ.เพชรบุรี เคยเป็นพื้นที่แห้งแล้ง เพราะมีราษฎรอพยพเข้ามาทำกิน มีการทำลายป่าไม้ พื้นดินเสื่อมโทรม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความแห้งแล้ง สาธิตวิธีการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาแหล่งน้ำ และการแก้ไขปัญหาดินเสื่อมสภาพด้วยหญ้าแฝก