การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 89

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 89 โกมินทร์ เทียมพนัส เจ้าหน้าที่ดูแลกวาดถนน กล่าวว่าทำงานนี้ด้วยใจรักและเป็นอาชีพที่สุจริต มีความมั่นคง มีสวัสดิการที่ดี ทำงานอย่างมีความสุขมากว่า 20 ปี และรู้สึกภูมิใจในอาชีพที่ทำเพราะมีส่วนช่วยให้บ้านเมืองดูดีสะอาดตา

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 84

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 84 ประยงค์ รณรงค์ ผู้นำชุมชน จ.นครศรีธรรมราช กล่าวว่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงสอนให้รู้จักพึ่งตนเอง ให้คิดก่อนทำ จากที่ลองปฏิบัติตามแนวคิดดังกล่าวจนเข้าใจจึงได้ถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อขยายความรู้สู่ชุมชน ให้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้เพื่อชีวิตที่พอเพียงโดยไม่ต้องคำนึงถึงความร่ำรวยอย่างเดียว แต่ทำเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ ทำเพื่อสร้างความสุขความสงบในชีวิตเป็นจุดหมายปลายทาง