โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ประโยชน์สุขของแผ่นดิน ตอนที่ 4

สารคดีชุดพิเศษ ประโยชน์สุขของแผ่นดิน ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 20.20 น. หลังข่าวในพระราชสำนัก ทางช่อง 9 อสมท. ไปจนถึงสิ้นปี 2554 ประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพสามารถติดตามดูได้ ซึ่งจะได้ความรู้ ข้อคิด และสามารถน้อมนำพระราชดำริที่นำเสนอในแต่ละตอนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

สารคดีเทิดพระเกียรติ ชุด บันทึกแห่งการพัฒนา ตอนที่ 22

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชวิสัยทัศน์และความสนพระราชหฤทัยด้านการเกษตรโดยเฉพาะด้านวิชาการที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยประจักษ์พยานต่อพระราชปณิธานข้างต้นคือศูนย์บริการวิชาการเกษตรของมูลนิธิชัยพัฒนา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นต้นแบบในการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่