การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 78

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 78 จุรีพร ไทยดำรงค์ เจ้าของธุรกิจผลิตงานโฆษณา กล่าวว่า ความพอเพียงคือการรู้จักประมาณตนทั้งในด้านประสิทธิภาพ ความสามารถของตน และหมั่นพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ  ทั้งไม่ทำสิ่งใดที่เกินตัว หันไปมองคุณค่าสิ่งที่เรามีอยู่ให้มากขึ้น  การทำงานคือการทำให้รู้จักตนเอง รู้จักประมาณตน แล้วความสำเร็จก็จะตามมาภายหลัง

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 74

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 74 อิทธิพัทธ์ กุลพงษ์วณิชย์ เจ้าของธุรกิจสาหร่ายแปรรูป กล่าวว่าต้องรู้จักพอ รู้จักมีความสุขกับสิ่งที่ตนเองมีอยู่ การทำธุรกิจต้องไม่หวังผลกำไรสูงสุดโดยการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค เพราะการทำเช่นนั้นจะทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างไม่ยั่งยืน การรู้จักให้และรู้จักความพอเพียงจะช่วยให้ธุรกิจอยู่ได้ยืนยาว