โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สารคดีเทิดพระเกียรติ ชุด บันทึกแห่งการพัฒนา ตอนที่ 12

ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมภายในพื้นที่ของวัดญาณสังวราราม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี คือสถานที่สำหรับฝึกปฏิบัติงาน สาธิต และพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมอันเนื่องมาจากพราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราชประสงค์ให้สถานที่แห่งนี้เป็นต้นแบบในการทำการเกษตรแบบธรรมชาติที่ไม่เป็นพิษภัยต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของเกษตรกรเอง

สารคดีเทิดพระเกียรติ ชุด บันทึกแห่งการพัฒนา ตอนที่ 9

แต่เดิมพื้นที่สูงและภูเขาของ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เคยประสบปัญหาการพังทลายของหน้าดินและสารเคมีตกค้างจากการเกษตรกรรม กระทั่งเกษตรกรได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มส่งเสริมกสิกรรมไร้สาร อ.วังน้ำเขียวขึ้น พร้อมกับการปลูกหญ้าแฝกและปลูกป่าไม้เพิ่มเติม ซึ่งช่วยปรับสภาพดินในพื้นที่ให้เหมาะแก่การเกษตรกรรมที่ยั่งยืน