การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 67

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 67 ธำรง แสงสุริยจันทร์ ชุมชนบุญนิยม กล่าวว่าการทำงานทุกอย่างไม่ใช่ทำเพื่อตนเองแต่เป็นการทำเพื่อลดละกิเลสของตนเองด้วย นอกการการเรียนรู้ตนเอง ต้องเรียนรู้สังคมและเทคโนโลยีเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ตนเองโดยการรู้เท่าทันสังคมและผู้ที่จะมาเอารัดเอาเปรียบ และเพื่อสร้างตนเองให้รู้ว่าควรจะบริโภคอะไรบ้าง

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 63

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 63 ประมวณ คุณราศรี เจ้าของธุรกิจให้เช่าแท็กซี่ กล่าวว่าการขยายธุรกิจต้องมีความระมัดระวัง ถ้าหนี้สินเพิ่ม ความรับผิดชอบจะมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ความสุขจึงไม่ได้อยู่ที่การมีเงินทองมากมายแต่อยู่ที่ครอบครัว ถ้าเราทำประโยชน์ให้สังคมไม่ได้ก็อย่าทำให้สังคมเดือดร้อน การใช้เงินต้องรู้จักประหยัด มีน้อยใช้น้อย รู้จักใช้รู้จักกิน จะอยู่ได้แบบเศรษฐกิจพอเพียง