การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 47

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 47 สายชล เพยาว์น้อย เจ้าของธุรกิจร้านกาแฟ กล่าวว่าปัญหาจากธุรกิจที่เริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้นสามารถแก้ไขได้แบบค่อยเป็นค่อยไป พร้อมกับการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับธุรกิจกาแฟโดยการเลือกใช้วัตถุดิบของคนไทย ยึดหลักว่าการลงทุนทางธุรกิจต้องไม่ส่งผลกระทบต่อคนหมู่มาก ทั้งไม่มุ่งหวังกำไรสูงสุดกับต้นทุนที่ต่ำสุด ซึ่งจะทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างมั่นคงและได้รับความเชื่อถือในระยะยาว

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 43

สารคดีแผ่นดินพอเพียง ตอนที่ 43 ปรีดา เตียสุวรรณ์ นักธุรกิจเครื่องประดับอัญมณี กล่าวถึงลักษณะการทำงานในองค์กรว่าประกอบด้วยการทำงานเป็นทีม การมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน พร้อมจะปรับปรุงให้ดีขึ้นตลอดเวลา และประการสุดท้ายคือการมีกำไรอย่างพอเพียงและเสมอต้นเสมอปลาย โดยพยายามสร้างที่ทำงานให้เสมือนเป็นบ้านหลังที่สองของพนักงาน ในส่วนคู่ค้าก็ปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติ ทั้งหมดคือการทำอย่างสมดุล ทำอย่างพอดีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง